Socialinis pedagogas

PRAŠYTI PAGALBOS NĖRA GĖDA
Svarbiausias socialinės pedagogės uždavinys - būti progimnazijoje konsultantu įvairiais su ugdytinio teisėmis, pareigomis ir jų pažeidinėjimu susijusiais klausimais.

Socialinėmis pedagogėmis progimnazijoje dirba

Ona Lukoševičienė Socialinė pedagogė I-V klasių

16 kabinetas

Darbo laikas

Savaitės dienos Kontaktinis laikas
Pirmadienis 8.00 -16.00
Antradienis 8.00 -16.00
Trečiadienis 8.00 -16.00
Ketvirtadienis 8.00 -16.00
Penktadienis 8.00 -16.00

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Reda Valantinienė Socialinė pedagogė VI-VIII klasių

16 kabinetas

Darbo laikas

Savaitės dienos Kontaktinis laikas
Pirmadienis 8.00 -16.00
Antradienis 8.00 -16.00
Trečiadienis 8.00 -16.00
Ketvirtadienis 8.00 -16.00
Penktadienis 8.00 -16.00

 

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Informacija

Socialinės pedagoginės pagalbos paskirtis: konsultuoti su socialiniais sunkumais susidūrusius asmenis, mokinius ir jų šeimas; padėti lavinti įgūdžius, įgyvendinti mokinio teisę į mokslą, užtikrinti jo saugumą mokykloje bei sudaryti prielaidas pozityviai mokinio socializacijai ir pilietinei brandai.

Socialinio pedagogo veiklos turinys: 

 1. Vertina socialinės pedagoginės pagalbos mokiniui poreikius (kartu su kitais specialistais), esant būtinybei gali lankytis pamokose, neformaliojo ugdymo ir kitose veiklose;
 2. Konsultuoja mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokyklos bendruomenę socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais;
 3. Dalyvauja sprendžiant krizinius atvejus mokykloje, ugdymo ir socialinių įgūdžių problemas;
 4. Numato socialinės pedagoginės pagalbos teikimo mokiniui būdus bei formas bendradarbiaudamas su mokytojais, klasių vadovais, tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais specialistais, švietimo pagalbos įstaigomis, teisėsaugos institucijomis, socialiniais partneriais;
 5. Šviečia mokyklos bendruomenę socialinės pedagoginės pagalbos teikimo, mokyklos nelankymo ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevencijos, pozityviosios socializacijos klausimais;
 6. Inicijuoja ir įgyvendina prevencines veiklas bei socialinio ugdymo projektus kartu su mokyklos Vaiko gerovės komisija ir mokyklos savivaldos grupėmis;
 7. Atlieka aktualius socialinius pedagoginius tyrimus mokykloje, atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius;
 8. Renka, kaupia ir analizuoja informaciją, reikalingą mokinių problemoms spręsti;
 9. Rengia ir skleidžia informaciją apie socialinę – pedagoginę pagalbą.

Į socialinį pedagogą gali kreiptis mokiniai, tėvai, mokyklos pedagogai, kai:

 • Mokinys turi emocinių, bendravimo, elgesio, adaptacinių, mokymosi, mokyklos lankomumo problemų.
 • Mokinys patiria fizinį ar psichologinį smurtą mokykloje ar už jos ribų.
 • Mokinys turi bendravimo su bendraamžiais, mokytojais, tėvais sunkumų.
 • Mokinys netinkamai elgiasi, rūko, vartoja alkoholį ar psichotropines medžiagas.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.00 – 8.45
 • 2. 8.55 – 9.40
 • 3. 9.40 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40