Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisijos sudėtis

Eil. Nr.

Vardas, Pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos komisijoje

1.

Ieva Kiaurakienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Pirmininkė

2.

Reda Valantinienė

Socialinė pedagogė

Pavaduotoja

3.

Rasa Tylaitė

Mokytoja

Sekretorė

4.

Jurgita Miškinytė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Narė

5.

Lina Čepaitienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Narė

6.

Dovilė Kerzaitė Psichologo asistentė Narė

7.

Raminta Gaubė Psichologė Narė

8.

Gintarė Zalanskaitė Psichologė Narė
9. Onutė Lukoševičienė Socialinė pedagogė Narė
10. Irena Stankuvienė Logopedė Narė
11. Rūta Jankauskienė Specialioji pedagogė Narė
12. Rūta Janonienė specialioji pedagogė Narė
13. Margarita Rima Kisielienė Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Narė

Vaiko gerovės komisijos funkcijos

 • Remdamasi Progimnazijos turimais įsivertinimo ir kitais duomenimis reguliariai atlieka Progimnazijos mokymosi aplinkos, jos saugumo, Progimnazijos bendruomenės narių tarpusavio santykių ir kitų su vaiko gerove susijusių aspektų analizę.
 • Rūpinasi pozityvaus Progimnazijos mikroklimato kūrimu ir pozityvių vertybių puoselėjimu, vaikų atskirties mažinimu, koordinuoja prevencijos ir intervencijos priemonių įgyvendinimą, teikia siūlymus Progimnazijos vadovui dėl saugios ir mokymuisi palankios aplinkos užtikrinimo, vaikų socialinio ir emocinio ugdymo, prevencinių ir kitų programų įgyvendinimo, kitų su vaiko gerove susijusių aspektų.
 • Organizuoja Progimnazijos bendruomenės švietimą vaiko teisių apsaugos, prevencijos, vaikų saviraiškos plėtojimo ir kitose vaiko gerovės srityse, rekomenduoja kvalifikacijos tobulinimo renginius vaikų socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo, kitose su vaiko gerove susijusiose srityse Progimnazijoje dirbantiems mokytojams.
 • Gavus Tėvų sutikimą, atlieka pirminį vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių, kylančių ugdymo(si) procese, įvertinimą, prireikus, kreipiasi į pedagoginę psichologinę tarnybą dėl vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo, specialiojo ugdymo ir (ar) švietimo pagalbos jiems skyrimo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.
 • Organizuoja ir koordinuoja ugdymo(si), švietimo ar kitos pagalbos vaikui teikimą, tariasi su Tėvais, mokytojais dėl jos turinio, teikimo formos ir būdų.
 • Organizuoja ir koordinuoja švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymo(si) poreikių, tvarko specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių mokinių apskaitą Progimnazijoje.
 • Kartu su karjeros specialistu pagal poreikį konsultuoja baigiamosios klasės mokinį, turintį specialiųjų ugdymo(si) poreikių, dėl jo tolesnio mokymosi (galias atitinkančios mokymosi programos parinkimo, mokymosi įstaigos parinkimo) ir pagal galimybes užtikrina sklandų palydėjimą/ perėjimą į kitą mokymo įstaigą.
 • Teisės aktų nustatyta tvarka inicijuoja vaiko minimalios priežiūros priemonės skyrimą, vaiko minimalios priežiūros priemonės pakeitimą, pratęsimą ar panaikinimą, teikia siūlymus savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijai dėl vaiko minimalios priežiūros priemonių tobulinimo.
 • Pasibaigus nustatytam vaiko vidutinės priežiūros ar auklėjamojo poveikio priemonės vykdymo terminui, užtikrina sklandų vaiko įsitraukimą į ugdymo(si) procesą ir organizuoja vaikui reikalingos mokymo(si) / ugdymo(si), švietimo ar kitos pagalbos teikimą.
 • Įvykus krizei Progimnazijoje, t. y. netikėtam ir/ ar pavojingam įvykiui, sutrikdančiam įprastą Progimnazijos bendruomenės ar atskirų jos narių veiklą, emociškai sukrečiančiam visą ar didesnę Progimnazijos bendruomenės dalį, organizuoja krizės valdymo priemones.
 • Bendradarbiauja su Progimnazijos savivaldos institucijomis, savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisija, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriumi, vaiko minimalios priežiūros priemones vykdančiais asmenimis, vaikų socializacijos centrais, savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais, teritorine policijos įstaiga, vaiko teisių apsaugą užtikrinančia institucija, švietimo, socialinių paslaugų, sveikatos priežiūros įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir kitomis suinteresuotomis institucijomis, įstaigomis ar asmenimis.
 • Inicijuoja Progimnazijoje dirbančių mokytojų kvalifikacijos tobulinimą vaikų gerovės užtikrinimo srityje.

Vaiko gerovės komisijos veiklą reglamentuoja

Vaiko gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Vilniaus Žemynos progimnazijos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2023 m. 2023-06-13 16:37:04 24.06 KB

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.00 – 8.45
 • 2. 8.55 – 9.40
 • 3. 9.40 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40