Logopedas

Logopede progimnazijoje dirba

Jurgita Baublytė Logopedė

Pirmadienis 8.00 -15.30val.

Antradienis 14.00- 15.30 val.

Trečiadienis 9.00 - 15.30val.

Ketvirtadienis 12.00 - 15.30val

Penktadienis 12.00 - 14.40val.

Irena Stankuvienė Logopedė

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

10.00 – 17.00

10.35– 10.55

Antradienis

14.00 – 17.00

10.35– 10.55

Trečiadienis

13.00 – 17.00

10.35– 10.55

Ketvirtadienis

14.00 – 17.00 10.35– 10.55
Penktadienis 10.10 – 14.50 10.35– 10.55

Su specialistu tėvai gali susisiekti ir per Tamo dienyną.

Logopedas vykdo tokias funkcijas

 • Įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius progimnazijoje.
 • Siūlo skirti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų, teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Bendradarbiaudamas su mokytojais, numato pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus ir juos taiko.
 • Sudaro individualiąsias, pogrupines ir grupines kalbos ugdymo programas, jas taiko, rengia savo veiklos ataskaitas.
 • Šalina specialiųjų poreikių mokinių kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus.
 • Padeda mokytojams pritaikyti mokiniams, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, mokomąją medžiagą ir mokymo priemones.
 • Padeda mokytojams rengti mokinių, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, ugdymo programas.
 • Konsultuoja mokytojus, tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės pagalbos mokiniams teikimo klausimais.
 • Rengia ir naudoja specialiosios pedagoginės (logopedinės) pagalbos teikimo procese specialiąsias mokymo priemones, skirtas  mokinių kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų lavinimui.
 • Tvarko ir pildo savo veiklos dokumentus.
 • Dalyvauja progimnazijos vaiko gerovės ir kitų progimnazijos direktoriaus sudarytų darbo grupių, komisijų veikloje.
 • Taiko savo darbe logopedijos naujoves.
 • Šviečia progimnazijos bendruomenę aktualiais kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo ar sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo klausimai
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.00 – 8.45
 • 2. 8.55 – 9.40
 • 3. 9.40 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40