Vilniaus Žemynos progimnazija

Vilniaus Žemynos progimnazijos bendrieji reikalavimai

Vilniaus Žemynos progimnazijos bendrieji reikalavimai


I.    Bendrieji reikalavimai ugdymo procesui
1.     Su bendraisiais reikalavimais ir vertinimo sistema susipažinti įvadinės pamokos metu, pakartoti antro pusmečio pirmą pamoką. 
2.     Gerbti pedagogus ir kitus mokyklos darbuotojus, svečius, mokinius, nepažeisti jų teisių. 
3.     Pamoką pradėti ir baigti tvarkingoje aplinkoje.
4.     Pamokos pradžioje atsistoti ir pasisveikinti su mokytoju. 
5.     Atsistoti ir pasisveikinti užėjus svečiams į pamoką. 
II.    Pasirengimas Ugdymo procesui
1.     Kiekvieną pamoką užsirašyti sąsiuvinyje datą,  klasės darbą, pamokos temą ir užduotus namų darbus. 
2.     Į pamoką ateiti pasiruošus: 
2.1. atlikus  namų darbus; 
2.2. turėti dalyko mokytojo nurodytas mokymosi priemones: vadovėlį, pratybų sąsiuvinį, uždavinyną, sąsiuvinius, žodynėlius ir kitas mokymosi priemones (mokykla aprūpina vadovėliais, anglų kalbos vadovėlius mokiniai nusiperka patys ir turi galimybę išsaugotus vadovėlius perduoti jaunesniems; pratybas, uždavinynus mokiniai nusiperka);
2.3. turėti mėlynos spalvos rašiklį, pieštuką, trintuką bei specialias priemones, reikalingas pamokose.
3. Iki rugsėjo 15 dienos privaloma pristatyti medicininės sveikatos apžiūros pažymą (popierinę ar elektroninę).
III. Bendroji sąsiuvinių tvarka
1.     Sąsiuviniai turi būti aplenkti, tvarkingi, su paraštėmis ir su visais lapais.
2.     Sąsiuviniuose nepiešiama, jei tai neužduota.
3.     Tarp kiekvienos užduoties, temos, pratimo numerio nuorodos paliekamas eilutės arba dviejų langelių tarpas.
4.     Sąsiuvinių antraštės užrašomos taip:

Vilniaus Žemynos progimnazijos 
(Xx) klasės mokinio
Vardenio Pavardenio
              __________________ darbai
(įrašyti dalyko pavadinimą)

5.     Anglų kalbos sąsiuvinių antraštės užrašomos taip:

Vardenis Pavardenis 
From (XX)
Vilnius Žemyna Progymnasium
English Exercises / English Quizzes / English Tests

6.     Rusų kalbos sąsiuvinių antraštės nuo antrųjų mokymosi metų užrašomos taip:

Тетрадь для работ / Словарь
по русскому языку
ученика (-цы) Хх класса
прогимназии «Жямина» г. Вильнюса
Имя, фамилия (в родительном падеже)

7.     Prancūzų kalbos sąsiuvinių antraštės užrašomos taip:

Cahier de français / Vocabulaire
De l’élève de (Xième X) classe
Vardenis Pavardenis 
Au progymnasium Zemyna de Vilnius

8.  Vokiečių kalbos sąsiuvinių antraštės užrašomos taip:

Haus - und Klassenarbeiten / Vokabelheft
des Schülers / der Schülerin der Klasse Xx
Vardenis Pavardenis 
Vilnius Zemyna Progymnasium

9.  Rašyti aiškiai, įskaitomai:
9.1.    neįskaitomos vietos vertinamos kaip klaida;
9.2.    klaidas taisyti vienu brūkšniu nubraukiant, o viršuje ar šalia užrašant teisingą variantą, nenaudoti korektorių.
10.    Kiekvieną pamoką užrašoma KLASĖS DARBAS, data, pamokos tema (tikslas, vadovėlio puslapis).
11.    Atliekant namų užduotis reikia užrašyti NAMŲ DARBAS ir datą.
12.    Paraštėje gali būti rašoma tik data, namų darbų užduotys ir pamokos įsivertinimas.
IV. Vadovėlių priežiūra
1.     Vadovėliai privalo būti aplenkti, tvarkingi.
2.     Negadinti mokyklos bibliotekos vadovėlių ir kitų mokymo priemonių.
3.     Pametus ar sugadinus vadovėlį, privaloma žalą atlyginti.
V. Pratybų sąsiuvinių, žinynų, uždavinynų ir kitų papildomų priemonių naudojimo tvarka
1. Dalykų mokytojų nurodymu mokiniai įsigyja pratybas, uždavinynus ir kitas papildomas mokymuisi reikalingas priemones.
2. Pratybų sąsiuviniuose rašyti mėlynos spalvos rašikliu.
3. Pratybų sąsiuviniai pildomi klasėje ir namuose.
4. Dalykų mokytojai parenka užduotis savo nuožiūra.
5. Dalis užduočių gali likti neatliktų. 
6. Rašyti aiškiai, įskaitomai: 
6.1. neįskaitomos vietos vertinamos kaip klaida;
6.2. klaidas taisyti vienu brūkšniu nubraukiant, o viršuje ar šalia užrašant teisingą variantą. 
VI. Mokinio elgesio taisyklių laikymasis pamokoje
1.    Laikytis Vilniaus Žemynos progimnazijos nustatytų saugumo ir elgesio reikalavimų.
2. Pamokų metu: 
2.1. nesėdėti su paltais ar striukėmis, nevalgyti, negerti, nekramtyti kramtomosios gumos; 
2.2. netrukdyti mokytojo ir klasės draugų darbo pamokos metu; 
2.3. klausyti mokytojo aiškinimo ir nurodymų, atlikti užduotis, neužsiimti pašaliniais darbais; 
2.4. pakelti ranką norint kalbėti. Kalbėti tik mokytojui leidus. 
3. Pažeidusiems mokinio taisykles taikomos „Nuobaudų kopėčios“.
         4. Pamokos metu išjungti mobiliuosius telefonus ir laikyti juos kuprinėje: 
         4.1. nesilaikant šio reikalavimo, mokytojas paima mokinio mobilųjį telefoną ir pamokos metu laiko ant savo stalo; 
4.2. mokytojui leidus, išmaniaisiais telefonais naudotis galima tik tada, kai tai yra  reikalinga atlikti užduočiai. 
       5. Nevėluoti į pamokas. Pavėlavus savarankiškai arba konsultacijų metu išsiaiškinti dėstomą medžiagą ir atlikti užduotis. 
       6. Jei dėl rimtų priežasčių reikia išeiti iš pamokos, pateikus tėvų prašymą, galima gauti klasės auklėtojo arba dalyko mokytojo leidimą. 
VII. Atsiskaitymas už neatsiskaitymus darbus
1.     Praleidęs  diktantą, testą, savarankišką ar kontrolinį darbą ar kitą atsiskaitomąjį darbą mokinys privalo atsiskaityti su mokytoju suderintu laiku per dvi savaites.
2.     Mokiniai, kurie prieš diktantą, testą, savarankišką ar kontrolinį darbą ar kitą atsiskaitomąjį darbą praleido dvi ir daugiau pamokų iš eilės, atsiskaitomojo darbo gali nerašyti, o atsiskaityti per dvi savaites su mokytoju suderintu laiku.
3.    Neatlikus namų darbų dėl svarbių priežasčių, atsiskaityti kitą pamoką.
    VIII. Taisymasis
1.    Mokiniai turi teisę taisytis kiekvieno kontrolinio darbo pažymį vieną kartą, pasiruošę ir pasikonsultavę su mokytoju. Į dienyną įrašomas antrą kartą gautas pažymys.
2.    Mažos apimties darbus mokiniai gali taisytis pagal metodinių grupių bendruosius susitarimus.
3.    Išsitaisyti darbą galima per dvi savaites su mokytoju suderintu laiku.
    IX.  Pusmečių vedimo tvarka
1.    Pusmečių pažymys vedamas iš visų pažymių aritmetinio vidurkio.(7,5 -8, 7,4 -7)
2.    Metinis pažymys vedamas iš I ir II pusmečio  vidurkio.
    X. Vertinimo planavimas
1.    Mokinių pasiekimų vertinimas planuojamas vadovaujantis Bendrosiomis ugdymo programomis ir Išsilavinimo standartais.
2.    Rugsėjo mėnesį 5-tų klasių ir naujai atvykę mokiniai pažymiais nevertinami. Norėdami išsiaiškinti mokinių ugdymo(si) pasiekimus, mokytojai taiko individualius mokinių pažinimo metodus.  
3.    Apie kontrolinį darbą mokiniai informuojami žodžiu ir įrašoma į elektroninį dienyną bei į kontrolinių darbų grafiką klasės stende ne vėliau kaip prieš savaitę.
4.    Mokiniams per dieną skiriamas tik vienas kontrolinis darbas.
5.    Kontroliniai darbai pirmą dieną po atostogų ar šventinių dienų nerašomi.
6.    Per pusmetį moksleivis vertinamas mažiausiai 3 kartus (turint vieną savaitinę dalyko pamoką) bei 5 kartus ir daugiau, turint dvi ir daugiau savaitinių pamokų.
7.    5-8 klasėse vertinama 10 balų sistema.
XI. Vertinimo tipai
          1. Mokinių pasiekimai ir pažanga vertinami vadovaujantis Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo samprata, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. ĮSAK-256 bei Vilniaus Žemynos progimnazijos direktorės įsakymu patvirtinta vertinimo sistema.
    2. Pagrindinis vertinimo orientyras –Bendrosios ugdymo programos ir Išsilavinimo standartai.
          3. Taikomi įvairūs pažangos ir pasiekimų vertinimo tipai:
          3.1. Diagnostinis  vertinimas  -  vertinimas,  kuriuo    naudojamasi siekiant  išsiaiškinti  mokinio pasiekimus ir  padarytą   pažangą mokslo metų pradžioje ir pabaigoje.
3.2.    Formuojamasis vertinimas - nuolatinis vertinimas ugdymo proceso metu dažniausiai atliekamas žodžiu. Padeda numatyti mokymosi perspektyvą,   pastiprinti daromą  pažangą,  skatina  mokinius  mokytis  analizuoti   esamus pasiekimus  ar  mokymosi spragas, sudaro galimybes mokiniams   ir mokytojams geranoriškai bendradarbiauti. 
          3.3. Apibendrinamasis  vertinimas  - vertinimas, naudojamas   baigus temą, skyrių,  programą,  kursą,  modulį.  Tai įvairūs atsiskaitomieji darbai žodžiu ir raštu, testai, kontroliniai darbai. 
3.4. Kaupiamasis – kasdienis informacijos apie mokinio mokymosi pažangą ir pasiekimus kaupimas mokytojo užrašuose. Tai pliusų – minusų sistema, kaupiamieji pažymiai, specialūs antspaudai, kiti sutartiniai ženklai. Į elektroninį dienyną įrašomas pažymys, sukaupus sutartą kiekį kaupiamojo vertinimo ženklų.
4. Mokytojai gali turėti ir individualią vertinimo sistemą.
XII. Vertinimo sąvokos
1.    Savarankiškas darbas – savarankiškas mokinio darbas pamokoje vertinamas pažymiu.
1.1. tikslas – sužinoti, kaip mokinys geba pritaikyti įgytas žinias individualiai atlikdamas praktines užduotis;
1.2.     trukmė neribojama;
1.3.     jo metu mokiniai atlieka mokytojo pateiktas užduotis iš jau išmoktų ar naujai išdėstytų temų;
1.4.     mokiniai gali naudotis vadovėliais ar kita informacine medžiaga. 
2.     Kontrolinis darbas –  mokinio žinių, gebėjimų patikrinimas, kuris atliekamas raštu ir trunka daugiau nei 30 min. bei vertinamas pažymiu. 
2.1.    Kontrolinio darbo tikslas – patikrinti, kaip išmokta dalyko programos dalis (tema, kelios temos, skyrius ir pan.), ir fiksuoti mokinio mokymosi rezultatus, pažymiu vertinant jo žinias, įgūdžius, dalykinius bei bendruosius gebėjimus.
2.2.     Apie kontrolinio darbo rašymą informuojama prieš savaitę. Darbų data ir temos užrašomos sąsiuvinyje, kontrolinių darbų lape klasės stende, elektroniniame dienyne.
3.    Apklausa raštu ir žodžiu – greitas mokinio ar klasės žinių patikrinimas. 
3.1.    tikslas – greitas mokinio ar klasės žinių patikrinimas;
3.2.    užduotys turi būti konkrečios, trumpos, aiškios;
3.3.    apklausos formos gali būti įvairios: klausimynas, testas, diktantas, atsiskaitymas žodžiu ir pan.;
3.4.    apklausa raštu trunka mažiau nei 30 min.;
3.5.    atliekama ne daugiau kaip iš 1 – 2 pamokų medžiagos;
3.6.    rezultatai įrašomi į dienyną. 
4.    Atsiskaitomieji darbai – įgytų žinių individualus pritaikymas atliekant praktines užduotis. Vertinama pažymiu.
4.1.    didesnės apimties darbai atliekami klasėje, namuose, klasėje ir namuose;
4.2.    numatoma, iki kada reikia atlikti užduotis;
4.3.    įvairios formos: rašinys, atpasakojimas, projektas, eksperimentas, atsiskaitymas žodžiu už išeitą temą.
XIII. Namų darbų tikrinimas ir vertinimas.
          1. Namų darbai žodžiu ir raštu tikrinami ir vertinami pagal dalykų mokytojų numatytus planus.
         1.1. Namų darbai raštu, pratybų sąsiuviniai gali būti tikrinami klasėje skaitant garsiai arba pasitikrinant atsakymus nuo lentos.
         1.2. Namų darbai raštu ir pratybų sąsiuviniai gali būti renkami ir vertinami pažymiu, pliusais, kaupiamuoju pažymiu už vieną, kelias ar visas skyriaus atliktas užduotis.
         1.3. Namų darbai žodžiu, raštu, pratybų sąsiuviniai vertinami pagal dalyko mokytojo turimą vertinimo sistemą, su kuria jis supažindina mokinius mokslo metų pradžioje, pakartoja antro pusmečio pirmą pamoką, o, esant reikalui - mokslo metų eigoje. 
XIV. Dalykiniai reikalavimai.
LIETUVIŲ KALBA 

        Per savaitę paprastai bus viena kalbos ugdymo (teksto kūrimo), dvi gramatikos ir dvi literatūros pamokos. 
Turėti: ploną arba pusstorį sąsiuvinį literatūros pamokoms; du plonus sąsiuvinius linijomis gramatikai; ploną sąsiuvinį linijomis kalbos ugdymui; pusę plono sąsiuvinio linijomis žodžių diktantams; namų skaitymo sąsiuvinį; storą ar pusstorį sąsiuvinį arba segtuvą taisyklėms.                   
Namų darbai
1.    atliekami į tą patį sąsiuvinį kaip ir klasės darbai;
2.    namų darbai gali būti vertinami kaupiamaisiais balais arba pliusais/ minusais;
3.    neigiamą vertinimą galima išsitaisyti per savaitę, atlikus ir parodžius mokytojai namų darbą.
 Kontroliniai darbai
1.    rašomi baigus skyrių ar kelias susijusias temas;
2.    pranešama ne vėliau kaip prieš savaitę;
3.    rašomi į mokytojos duotą lapą, kartais į lapelį linijomis;
4.    ištaisytus ir įvertintus kontrolinius darbus tėvai pasirašo, mokinys per savaitę ištaiso ir įklijuoja į klasės ir namų darbų sąsiuvinį. 
5.    RAŠINĖLIS taip pat yra kontrolinis darbas;
6.    Nerašytą kontrolinį darbą reikia atsiskaityti per vieną, dvi savaites ( konsultacijos metu).
Kaupiamasis vertinimas
1.    pamokų metu už aktyvumą, darbą grupėse, nedidelės apimties veiklą galima gauti pliusų;  
2.    už nedarbą rašomi minusai;
3.    surinkus dešimt ženklų, rašomas toks pažymys, kiek gavo pliusų;
4.    mokinys pats fiksuoja kaupiamąjį vertinimą taisyklių sąsiuvinyje.

UŽSIENIO KALBOS
    Užsienio kalbų metodinės grupės susirinkimo metu priimtu nutarimu skyriaus pabaigoje rašomas atsiskaitomasis darbas, pažymiai rašomi pagal susitartus anglų ir antrosios užsienio kalbos vieningus surinktų taškų keitimo kriterijus.

Anglų kalba
Turėti: vadovėlį, pratybų sąsiuvinį, sąsiuvinį linijomis klasės ir namų darbams, ploną sąsiuvinį linijomis testams ir žodžių diktantams („kvizams“), sąsiuvinį linijomis žodynėliui.
Vertinimas 
1.    5 klasėse mokslo metų pradžioje rašomi anglų kalbos diagnostiniai testai, kurių rezultatai naudojami planuojant individualią pažangą;
2.    2 - 8 klasėse mokslo metų pabaigoje rašomi anglų kalbos diagnostiniai testai, kurių rezultatų
analizė suteikia pagrindą tolesnių žingsnių, atitinkančių mokinių reikmes, planavimui. 
3.    Kaupiamasis vertinimas naudojamas individualiam taikymui vertinant mažesnės apimties atsiskaitomuosius darbus raštu/žodžiu, klasės ir namų darbus (jei klasė dalinama į grupes, vertinimo kriterijai derinami su kitos grupės mokytoju).

Prancūzų kalba
    Turėti: pratybų sąsiuvinį I dalis -5-6 klasės, II dalis 7-8 klasės; vieną ploną arba pusstorį sąsiuvinį linijomis klasės ir namų darbų atlikimui; segtuvą su įmautėmis žodynėliui (tas pats 5-8 klasėse) (mokiniai gaus atspausdintus žodynėlio lapus).
    Vertinimas
1.    Antspaudėlis už tvarkingą laiku atliktą darbą raštu, aktyvumą pamokoje. 10 antspaudėlių – kaupiamasis dešimtukas. (penktokams 5).
2.    Kaupiamieji pažymiai rašomi už mažos apimties darbus žodžiu ir raštu, skaitymą ir klausymo užduočių atlikimą, darbą grupėse.  Penkių (penktokams trijų) kaupiamųjų pažymių vidurkis įrašomas į dienyną.
3.    Darbai raštu sąsiuvinyje vertinami taip: 0 – nepadaryta, 0,5 – užduotis atlikta su klaidomis, 1 – gerai atlikta užduotis. 10 (penktokams – 5)  darbų raštu vertinami pažymiu į dienyną pagal surinktus taškus. (Penktokams surinkti taškai dauginami iš 2). Aštuntokams rašomas kaupiamasis balas už didesnės apimties darbus.
4.    Pratybų užduotys vertinamos taškais už numatytas vertinti užduotis. Taškai konvertuojami į balus, kurie įrašomi į elektroninį dienyną.
5.    Testai, kontroliniai darbai, individualūs projektai, kiti atsiskaitomieji darbai vertinami pažymiu į dienyną. Kiekvieno skyriaus pabaigoje atliekamas atsiskaitomasis darbas žodžiu ar raštu.

Rusų kalba
    Turėti: pratybų sąsiuvinį, ploną sąsiuvinį linijomis klasės ir namų darbams; ploną arba pusstorį sąsiuvinį žodynėliui.
    Vertinimas: kaupiamieji pliusai, minusai rašomi už mažos apimties darbus žodžiu ir raštu, skaitymo ir klausymo užduočių atlikimą, darbą grupėse, aktyvumą pamokoje. 5 kl. mokiniai, surinkę 5 pliusus, gauna kaupiamąjį 10. 6–8 kl. mokiniai, surinkę 10 pliusų, gauna kaupiamąjį 10. 5–8 kl. mokiniai, surinkę 3 minusus, gauna kaupiamąjį 2.
Vokiečių kalba
    Turėti: vadovėlį, pratybų sąsiuvinį, ploną sąsiuvinį linijomis klasės ir namų darbams, ploną arba pusstorį sąsiuvinį žodynėliui.
    Vertinimas: kaupiamieji pliusai, minusai rašomi už mažos apimties darbus žodžiu ir raštu, skaitymo ir klausymo užduočių atlikimą, darbą grupėse, aktyvumą pamokoje. 5 kl. mokiniai, surinkę 5 pliusus, gauna kaupiamąjį 10. 6–8 kl. mokiniai, surinkę 10 pliusų, gauna kaupiamąjį 10. 5–8 kl. mokiniai, surinkę 3 minusus, gauna kaupiamąjį 2. Pamokų metu mokiniai už pasiruošimą pamokai, t. y. visiškai atliktus namų darbus, atsineštas visas mokymuisi reikalingas priemones, t. y. vadovėlį, pratybų sąsiuvinį, darbo sąsiuvinį, žodynėlį, rašymo priemones, kaupia dar vieną kaupiamąjį balą.
MATEMATIKA
    Turėti: pratybas (pagal poreikį), ploną arba pusstorį sąsiuvinį langeliais, uždavinyną  ir kitas mokytojo nurodytas priemones.
       Vertinimas:
    Kiekvienas tikrinamasis darbas įvertinamas taškais. Visi taškai sudaro 100 procentų ir atitinka dešimtuką (10) dešimtbalėje sistemoje. 
Įvertinimo balas (pažymys) priklauso nuo to, kiek taškų surinko mokinys, t.y. kokią užduočių dalį išsprendė teisingai. Pvz.: darbas sudarytas iš 15 užduočių:
1) mokinys teisingai išsprendė 12 užduočių iš 15, t.y. 12/15 = 0,80 = 80 %. Mokinio darbas bus įvertintas 8.
2) mokinys teisingai išsprendė 7 užduotis iš 15, t.y. 7/15 = 0,466...~ 0,50 = 50 %. Mokinio darbas bus įvertintas 5.
Vertinant tikrinamąjį darbą mokinio darbe taškai nurodomi taip: 12 t.(15).
I ir II pusmečių pažymiai vedami pagal pusmečių vidurkius. Metinis pažymys vedamas atsižvelgiant į visų metų pažymių vidurkį. 
Apvalinima taip: 
1) jeigu po kablelio yra skaitmuo 0, 1, 2, 3 arba 4, tai apvalindami vienetų skyriaus skaitmens nekeičiame, o mažesnių skyrių skaitmenų neberašome. 
2) jeigu po kablelio yra skaitmuo 5, 6, 7, 8 arba 9, tai apvalindami vienetų skyriaus skaitmenį  padidiname vienetu, o mažesnių skyrių skaitmenų neberašome.
Pvz :. 7,4 ~ 7 ;   7,5 ~ 8.

ISTORIJA
    Turėti: užduočių sąsiuvinį, istorijos darbų sąsiuvinį, kelis spalvotus pieštukus, trintuką, liniuotę, ploną sąsiuvinį kontroliniams ir savarankiškiems darbams.

1.    Kontrolinė apklausa vykdoma pabaigus ir pakartojus skyrių.
2.    Savarankiški darbai, įvairios praktinės užduotys atliekamos pamokoje, mokytojo nuoroda. Mokytojas paskelbia, kurie darbai bus vertinami (apie šią pamokos veiklą iš anksto neinformuojama).
    Vertinimas
1.    Neformalus (šis vertinimas neformalizuojamas ir nefiksuojamas, tai mokinių padrąsinimas, paskatinimas, išsakomos konstruktyvios pastabos). 
2.    Kaupiamasis minusų(-) ir pliusų (+) sistema, tai nuolatinis vertinimas ugdymo proceso metu. Pliusai rašomi už tinkamai atliktą nedidelės apimties užduotį, teisingą atsakymą ir panašiai, o minusas – priešingai: neatlikus užduoties ar neatsakius į klausimą. 
3.    Kontroliniai darbai vertinami balais nuo 1-10. 
4.    Diagnostiniu testu siekiama išsiaiškinti mokinio pasiekimus ir padarytą pažangą baigus temą ar kurso dalį, kad būtų galima numatyti tolesnio mokymosi galimybes, suteikti pagalbą įveikiant sunkumus.

GEOGRAFIJA
    Turėti: atlasą, užduočių sąsiuvinį, geografijos darbų sąsiuvinį; kelis spalvotus pieštukus, trintuką, liniuotę, ploną sąsiuvinį kontroliniams ir savarankiškiems darbams.

Kontrolinė apklausa vykdoma pabaigus ir pakartojus skyrių.
Savarankiški darbai, įvairios praktinės užduotys atliekamos pamokoje, mokytojo nuoroda. Mokytojas paskelbia, kurie darbai bus vertinami (apie šią pamokos veiklą iš anksto neinformuojama).
    Vertinimas
1.    Neformalus (šis vertinimas neformalizuojamas ir nefiksuojamas, tai mokinių padrąsinimas, paskatinimas, išsakomos konstruktyvios pastabos). 
2.    Kaupiamasis minusų(-) ir pliusų (+) sistema, tai nuolatinis vertinimas ugdymo proceso metu. Pliusai rašomi už tinkamai atliktą nedidelės apimties užduotį, teisingą atsakymą ir panašiai, o minusas - priešingai neatlikus užduoties ar neatsakius į klausimą. 
3.    Kontroliniai darbai vertinami balais nuo 1 iki 10.
4.    Diagnostiniu testu siekiama išsiaiškinti mokinio pasiekimus ir padarytą pažangą baigus temą ar kurso dalį, kad būtų galima numatyti tolesnio mokymosi galimybes, suteikti pagalbą įveikiant sunkumus. Diagnostinis testas dažniausiai nevertinamas.

FIZIKA
    Turėti: pratybų sąsiuvinį, ploną sąsiuvinį langeliais 7 klasei, 8 klasei ploną sąsiuvinį langeliais kontroliniams darbams, storą sąsiuvinį langeliais klasės ir namų darbams.

CHEMIJA
    Turėti: pratybų sąsiuvinį, ploną sąsiuvinį langeliais kontroliniams darbams, storą sąsiuvinį langeliais klasės ir namų darbams.

BIOLOGIJA
    Turėti: pratybų sąsiuvinį, ploną sąsiuvinį klasės ir namų darbams.

GAMTA IR ŽMOGUS
        Turėti: pratybų sąsiuvinį.

MUZIKA
    Turėti: muzikos darbų sąsiuvinį, natų sąsiuvinį, muzikos klausymo sąsiuvinį, išilginę fleitą (pagal poreikį).
    Vertinimas: 
1.   dažniausiai pažymiu vertinamos pastangos pamokos metu, remiantis idiografiniu vertinimo metodu,
už  neatliktą pamokos darbą rašomas vienetas, 
2.  žinių patikrinimai vertinami pažymiu į dienyną ir gali būti taisomi papildomu pažymiu už tam tikras veiklas ir užduotis. 
    Vertinimo balo taisymasis:
1.    pažymį už atsiskaitomą darbą galima taisytis einamojo mėnesio metu,
2.    pažymį už pamokos darbą galima taisyti kitos pamokos metu.
    Tvarka muzikos kabinete - 
    be mokytojos leidimo draudžiama groti visais klasėje esančiais instrumentais.

DAILĖ
    Turėti: dailės užrašų sąsiuvinį, pieštuką, trintuką; A3 ir A4 formato piešimo popieriaus (pagal reikalavimus); akvarelę, guašą, spalvoto popieriaus, spalvotų pieštukų, flomasterių.
       Vertinimas:
1.    Dvejetas rašomas tada, kai mokinys nedirba pamokų metu, neatsiskaito iki nustatyto termino. 
2.    Jei mokinys darbą pradėjo, bet neatsiskaitė (neužbaigė, pametė), tuomet rašomas 4, o per dvi savaites darbą galima atnešti ir pasitaisyti pažymį.
3.    Jei darbą atnešė vėliau nei per dvi savaites (išskyrus ligos atvejus), jau rašomas naujas pažymys.
    Vertinimo balo taisymasis:
1.  Pažymį už atsiskaitomą darbą galima taisytis per dvi savaites.
2.  Dailės testo pažymys netaisomas.
    Tvarka dailės kabinete
Jei dirbama su dažais, suolus reikia uždengti.

TECHNOLOGIJOS
    Turėti:
1.    Mitybos pamokoms: maisto produktų, prieskonių pagal pasirinktus receptus, reikalingų maisto dekoravimo priemonių (pvz.: sumuštinių smeigtukai, keksiukų popierėliai ir pan.), prijuostes, rankšluostėlį, indų ploviklio;
2.    Tekstilės pamokoms: lininio, medvilninio audinio ar flico atraižų. Siuvimo įrankių, adatų, smeigtukų, žirkles, kreidelių, siuvinėjimo siūlų.
3.    Trikotažo pamokoms: mezgimo, nėrimo įrankius, vąšelius, virbalus, mezgimo siūlus. 
4.    Kūrybinių darbų pamokoms: antrinių žaliavų, kartono, gamtinės medžiagos, karštų  klijų, peiliukų kartonui. 
5.    Konstravimo pamokoms:
Pagrindinių medžiagų: faneros, įvairių storių kartono, spalvoto popieriaus, vielos. Papildomų medžiagų: gipso, plastilino, modelino. Darbo įrankius: švitrinio popieriaus, PVA klijų, pieštukinių klijų, karštų klijų ir jų pistoleto, vinių, varžtų,  popieriaus pjaustymo peiliuką, siaurapjūklį, pjūkliukų  siaurapjūkliui, dildžių.
6.    Elektronikos pamokoms: laidų, elementų.
Kada, kiek ir kokių medžiagų reikės pamokai, mokytojai įspėja iš anksto.
       Vertinimas
1.    Kaupiamieji pažymiai rašomi už mažos apimties darbus žodžiu ir raštu, darbą grupėse, aktyvumą pamokoje.  Penkių (penktokams trijų) kaupiamųjų pažymių vidurkis įrašomas į dienyną.
2.    Testai, kontroliniai darbai, individualūs projektai, kiti atsiskaitomieji darbai vertinami pažymiu į dienyną.

KŪNO KULTŪRA
    Turėti: sportinę aprangą
       Specifiniai reikalavimai
1.    Mokinys, pristatęs sporto mokyklos pažymą, privalo 1 kartą per savaitę dalyvauti kūno kultūros pamokoje.
2.    Visi mokiniai privalo sportines užduotis atsiskaityti mokytojo nustatytu laiku (išskyrus  tuos mokinius,  kurie turi pateisinamąjį dokumentą dėl atleidimo iš pamokų), neatsiskaičius vertinamas neigiamu pažymiu.
       Vertinimas
Vertinimo sąvokos, kurios yra naudojamos Kūno kultūros pamokose.
1.    Įsivertinimas – paties mokinio daromi sprendimai apie daromą pažangą bei pasiekimus.
2.    Vertinimas – pagal normatyvus, mokinio galimybes ir daromą pažangą.

PRADINIS UGDYMAS

Sąsiuvinių antraštės rašomos taip:
Vilniaus Žemynos progimnazijos
3 ª  klasės mokinio 
 Vardo Pavardenio
matematikos darbai 

lietuvių kalbos darbai 

lietuvių kalbos rašomieji darbai

Pradėjus rašyti pirmiausiai rašoma data, po to - antraštė ir tekstas. Tarp antraštės ir teksto paliekama tuščia eilutė. Antraštė rašoma eilutės viduryje. Teksto pirmoji eilutė pradedama rašyti 1 cm
(du pirštukai ) nuo krašto.
Vidinė paraštė-vienas pirštukas, du langeliai. Rašomojo darbo tekstas pradedamas tame pačiame puslapyje, kur yra pavadinimas.
                                                                                                                     2017-11-17
Diktantas
Pienės žiedas
        Esu geltona pienė. Mano lapeliai  primena saulės spindulius. Pavasarį geltoni žiedai
nukloja pievas.

I-IV klasių mokiniai pratimo užduoties nerašo nei klasėje, nei namie. 


Datos rašymas
I-II klasių mokiniai datą rašo eilutės dešinėje pusėje žodžiais:
            Gruodžio 15 d.
III-IV klasių mokiniai datą rašo eilutės dešinėje pusėje:
              2017-12-15 

Dokumentuose data rašoma dviem būdais:
    skaitmenų grupėmis, pvz., 2017-12-15;
    mišriuoju būdu, pvz., 2017 m. gruodžio 15 d.


Matematika
     Pratimo numeris rašomas viduryje eilutės, arabiškais skaitmenimis (nurodant puslapį II-IV klasėse) pvz.: 5. (15) .

    Vidinė paraštė-du langeliai.
    Po pratimo numerio praleidžiamas du langeliai žemyn.
    Tarp stulpelių praleidžiami du langeliai.
    Sprendimas: 15 – 7 = 8 (kriauš.)
Ats.: 8 kriaušės.
    Sprendimas: 
1) 25 + 14 = 39 (Eur)
2) 39 – 18 = 21 (Eur)
Ats.: 21 euras.
    1) Kiek buvo mergaičių ?
15+12=27 (merg.)
2) Kiek buvo vaikų iš viso?
15+27=42 (vaik.)
Ats.: 42 vaikai. 
    Tekstiniai uždaviniai gali būti sprendžiami vietoj klausimų rašant teiginius.
1)    Mergaičių: 15+12=27 (merg.)
2)    Iš viso:       15+27=42 (vaik.)
Ats.: 42 vaikai.

KLAIDŲ TAISYMAS

Mokinys, norėdamas ištaisyti klaidą, perbraukia klaidingai parašytą raidę ir virš jos užrašo reikiamą. Jeigu klaidingai parašytas žodis, sakinio dalis ar visas sakinys, tai mokinys vienu brūkšniu išbraukia tai, kas nereikalinga, ir viršuje parašo kitus žodžius. 


 

Atnaujinta: 2023-08-30
 • Elektroninis dienynas
 • Asmens duomenų apsauga
 • Korupcijos prevencija
 • Priėmimas į progimnaziją
2. 08.55 - 09.40
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40