Vilniaus Žemynos progimnazija

Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo aprašas

PATVIRTINTA
                                                                               Vilniaus Žemynos progimnazijos
                  direktoriaus 2019 m. gruodžio 20 d.
 įsakymu Nr. V-69

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO VILNIAUS ŽEMYNOS PROGIMNAZIJOJE  TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo aprašas (toliau – Aprašas) nustato sveikatos priežiūros tikslą, uždavinius, organizavimo tvarką Vilniaus Žemynos progimnazijoje (toliau – Progimnazija).
2.  Sveikatos priežiūros Progimnazijoje tikslas – bendradarbiaujant su mokyklos bendruomene, saugoti ir stiprinti mokinių sveikatą.
3.    Sveikatos priežiūros Progimnazijoje uždaviniai:
3.1.  vykdyti mokinių sveikatos būklės stebėseną;
3.2.  ugdyti mokinių sveikos gyvensenos įgūdžius;
3.3.  vykdyti sveikatos rizikos veiksnių stebėseną ir prevenciją Progimnazijoje.
4. Visuomenės sveikatos priežiūrą Progimnazijoje vykdo Vilniaus m. visuomenės sveikatos priežiūros specialistė. 
5. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė sveikatos priežiūros Progimnazijoje uždaviniams įgyvendinti pasitelkia Progimnazijos bendruomenę.
6. Aprašas parengtas pagal LR sveikatos apsaugos ministro ir LR švietimo ir mokslo ministro įsakymą „Dėl visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2016-07-21 Nr. V-966/V-672). 

II SKYRIUS
SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMAS

7. Sveikatos priežiūra mokykloje vykdoma pagal visuomenės  sveikatos priežiūros specialistės veiklos planą.
8. Visuomenės sveikatos priežiūros  specialistė savo darbe vadovaujasi LR įstatymais, sveikatos priežiūros mokykloje tvarkos aprašu, kitais šio specialisto teises ir pareigas nustatančiais teisės aktais, dirba pagal patvirtintą Vilniaus m. savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus patvirtintą pareigybės aprašymą. 

III SKYRIUS
PIRMOSIOS PAGALBOS TEIKIMAS MOKINIUI SUSIRGUS, PATYRUS TRAUMĄ 

9. Susirgęs ar patyręs traumą mokinys kreipiasi į sveikatos priežiūros specialistę, socialinę pedagogę, klasės vadovę, mokytoją. Įvertinus ar vaikas gali toliau dalyvauti ugdymo procese, suteikiama pirmoji pagalba. 
10. Dėl mokinio sveikatos sutrikimo, informuojama mokyklos administracija, tėvai (globėjai), esant būtinybei kviečiama greitoji medicininė pagalba. 
11. Jei kyla įtarimų, kad vaikas serga užkrečiama liga, jis atskiriamas nuo kitų vaikų ir stebimas iki atvyks tėvai (globėjai).
12. Kai mokykloje nedirba visuomenės sveikatos specialistė, pirmąją medicininę pagalbą teikia klasės auklėtojai, socialiniai pedagogai, mokytojai, administracija, naudodami pirmos pagalbos vaistinėles, kurios yra:
12.1.technologijų kabinete (konstrukcinių medžiagų dirbtuvės, elektronikos mokymo kabinetas, mokomoji virtuvė, tekstilės mokymo kabinetas; 
12.2. sporto salėje;
12.3. sveikatos priežiūros kabinete.
13. Asmuo, suteikęs pirmąją pagalbą susirgusiam ar traumuotam mokiniui, informuoja  administraciją, klasės auklėtoją, tėvus (globėjus) ar iškviečia greitąją medicinos pagalbą.
14. Tėvams (globėjams) negalint atvykti į mokyklą, jiems sutikus, mokyklos atstovas palydi mokinį į gydymo įstaigą. Vaikas išleidžiamas į namus tėvų sutikimu.
15. Traumos atveju išsiaiškinamos aplinkybės, veiksniai, priežastys ir atliekami kiti veiksmai pagal kompetenciją, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2000 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 113 „Dėl moksleivių nelaimingų atsitikimų tyrimo, registravimo ir apskaitos nuostatų“.

IV SKYRIUS
DARBUOTOJŲ VEIKSMAI, MOKINIUI  APSINUODIJUS ALKOHOLIU, TABAKU AR KITOMIS PSICHIKĄ VEIKIANČIOMIS MEDŽIAGOMIS

16. Mokyklos darbuotojai, įtarę, kad, mokyklą lankantis mokinys, mokyklos teritorijoje vartoja narkotines, psichotropines, kt psichiką veikiančias medžiagas, yra apsvaigęs nuo šių medžiagų, nedelsdami informuoja mokyklos direktorę ar pavaduotoją, skyriaus vedėją, socialinę pedagogę, visuomenės sveikatos specialistę, klasės auklėtoją.
17. Mokyklos direktorė ar pavaduotoja, skyrių vedėjai, socialinė pedagogė, klasės auklėtoja nedelsdami informuoja vaiko atstovus apie įtarimą, kad jis galimai vartoja narkotines, psichotropines ar kt. psichiką veikiančias medžiagas, yra apsvaigę nuo šių medžiagų ir kad jam reikalinga medicininė apžiūra.
18. Pagalbos skyriaus specialistai informuoja vaiką ir vaiko atstovus apie sveikatos priežiūros įstaigas, teikiančias sveikatos priežiūros paslaugas, apie institucijas, teikiančias psichologinę, socialinę, teisinę pagalbą.
19. Mokyklos pedagogai, įtarę, kad mokinys yra apsinuodijęs narkotinėmis, psichotropinėmis ir kitomis psichiką veikiančiomis medžiagomis ir jo sveikatai ar gyvybei gresia pavojus:
19.1.  suteikia vaikui pirmąją pagalbą;
19.2. nedelsdami organizuoja vaiko nuvežimą į asmens sveikatos priežiūros įstaigą arba kviečia greitąją medicinos pagalbą;
19.3.  praneša mokyklos administracijai;
19.4.  mokyklos administracija skubiai informuoja tėvus, sprendžia dėl greitosios medicininės pagalbos.

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

20. Už sveikatos priežiūros organizavimo Aprašo vykdymą  Mokykloje  atsakinga direktorė.
21. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė reguliariai peržiūri ir papildo pirmosios pagalbos rinkinius.
22. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė  iki mokslo metų pradžios patikrina, ar pedagogai išklausę pirmos pagalbos mokymo kursus ir pirmosios pagalbos pažymėjimų galiojimo laiką.
23. Klasių auklėtojos užtikrina, kad raštinei būtų pateikti teisingi mokinių tėvų (globėjų) kontaktiniai duomenys.
24. Su sveikatos priežiūros tvarka supažindinama mokyklos bendruomenė mokyklos internetinėje svetainėje.

_______________________________________
 

Atnaujinta: 2023-05-08
 • Elektroninis dienynas
 • Asmens duomenų apsauga
 • Korupcijos prevencija
 • Priėmimas į progimnaziją
1. 08.00 - 08.45
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40