Vilniaus Žemynos progimnazija

Sup skyrimo tvarka

PATVIRTINTA
Vilniaus Žemynos progimnazijos
 direktoriaus 2018 m. balandžio 9 d.
 įsakymu Nr. V-12


VILNIAUS ŽEMYNOS PROGIMNAZIJOS ĮVERTINIMO IR SPECIALIOJO UGDYMOSI IR (AR) ŠVIETIMO PAGALBOS SKYRIMO TVARKA
 
Įvertinimo tikslas – nustatyti švietimo pagalbos ir paslaugų reikmes, rekomenduoti pradinio, pagrindinio ugdymo bendrosios programos pritaikymą, specialiąsias mokymo ir techninės pagalbos priemones, ugdymosi aplinkos pritaikymo būdus, siekiant sudaryti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiam mokiniui (vaikui) optimalias ugdymosi sąlygas.

1.    Dalyko mokytojui, klasės vadovui arba mokinio tėvams/globėjams pastebėjus, kad vaikui mokytojo pagalbos nepakanka, mokinio mokymosi pasiekimai žemesni nei bendraamžių, kreipiamasi į mokyklos vaiko gerovės komisiją (VKG), kad būtų nustatyta mokymosi sunkumų priežastis. 
2.    Mokytojai užpildo anketas  (2 priedas)
3.    VGK  gavus mokytojų anketą (2 priedas) bei  tėvų sutikimą (4 priedas), atliekamas pirminis įvertinimas ir pildoma komisijos pažyma dėl įvertinimo (5 priedas). Siekdami išsamesnio įvertinimo, komisijos nariai gali prašyti tėvų (globėjų, rūpintojų) pateikti mokinio sveikatos būklės įvertinimo dokumentus.
4.    VGK nusprendus, kad tikslinga mokiniui pritaikyti bendrojo ugdymo bendrąsias programas ir skirti specialųjį ugdymąsi, gavus sutikimą (6 priedas), kreipiamasi į Psichologinę pedagoginę tarnybą (PPT) dėl išsamesnio įvertinimo. Komisija pateikia PPT komisijos pažymos dėl įvertinimo (5 priedas) kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka, mokinio rašto darbų, piešinių, prireikus mokinio sveikatos būklės įvertinimo dokumentus.
5.    Tėvams į mokyklą  pristačius pažymą iš PPT (8 priedas) mokiniui skiriamas specialusis ugdymas ir teikiama pagalba.
_______________________________________________

 Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašo
2 priedas

(Anketos forma)

 (mokykla)

ANKETA
20      m. __________________ d.
________________
(sudarymo vieta)


Mokinio vardas ir pavardė______________________________________________
Gimimo data______________ klasė _______ adresas, telefono numeris, el. paštas______________

Dalykas (-ai)__________________________

1. Mokinio gebėjimai_______________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___________________________________________________2. Klasė, kurios    bendrųjų programų reikalavimus atitinka mokinio gebėjimų ir pasiekimų lygis ________________________________________________________________________________
3. Kada buvo pastebėtos ugdymosi problemos___________________________________________
4. Ugdymosi sunkumai_____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5. Elgesio problemos _______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
6. Ugdymosi būdai, metodai ir kita pagalba, kuri buvo taikoma siekiant įveikti ugdymosi sunkumus
___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
7. Pagalba, kurios mokytojas tikisi iš Mokyklos vaiko gerovės komisijos    
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________


Mokytojas(-ai)                (parašas)                                  (vardas ir pavardė)

Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašo
4 priedas

 (Sutikimo forma)


(vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) vardas ir pavardė)


(gyvenamosios vietos adresas, telefono nr.)

_______________________________
(Mokyklos Vaiko gerovės komisijai)

SUTIKIMAS

20      m. __________________ d.
________________
(sudarymo vieta)
 

Sutinku, kad mokyklos Vaiko gerovės komisija įvertintų mano sūnaus (dukters) ar globotinio, rūpintinio(-ės)________________________________________________galias ir 
                                                              (vardas, pavardė)
sunkumus bei nustatytų ugdymosi sunkumų priežastis. 
Sutinku, kad duomenys, susiję su mano vaiko specialiaisiais ugdymosi poreikiais, reikalingi mokinio krepšeliui apskaičiuoti, būtų teikiami mokinių apskaitai ir mokinių duomenų bazei.


Vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų)               _____________                        ____________________ 
                                                                                (parašas)                                           ( vardas, pavardė)


Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašo
5 priedas

(Pažymos forma)


(mokykla)

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS
PAŽYMA DĖL SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ PIRMINIO/PAKARTOTINIO ĮVERTINIMO
__________________
( data ir registracijos numeris)
_________________________
(vieta)
                                         
Mokinio vardas ir pavardė ________________________________________________
Gimimo data_______________________Adresas, telefono numeris, el. paštas__
_______________________________________
Gyvenimo ir ugdymo sąlygos namie_____________________________________
Mokinio sveikatos sutrikimai (išrašas iš vaiko sveikatos pažymėjimo (Forma Nr. 027-1/a), naudojimasis techninės pagalbos priemonėmis 
_______________________________________________________________________________
Kalba, kuria kalba namie__________Kalba, kuria mokosi___________________________
Įvertinimas: pirminis, pakartotinis (reikiamą pabraukti). 
Jeigu mokinys vertinamas pakartotinai, paskutinio Įvertinimo data___________________________
Mokinio galios
___________________________________________________________
Ugdymosi sunkumai_______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
1. Psichologinis vertinimas:
1.1. Vertinimo instrumentai___________________________________________________
___________________________________________________________________________
1.2. Galios (nurodomos mokinio (vaiko) pažinimo, veiklos organizacijos, elgesio, asmenybės ir kt. stipriosios sritys, palyginti su teorinės normos standartais ir mokinio (vaiko) individualiais gebėjimais 
___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
1.3. Sunkumai (nurodomos mokinio (vaiko) pažinimo, veiklos organizavimo, elgesio, asmenybės ir kt. silpnosios sritys, palyginti su teorinės normos standartais ir mokinio (vaiko) individualiais gebėjimais _______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
1.4. Psichologinio vertinimo išvada__________________________________________________
________________________________________________________________________________
2. Logopedinis vertinimas:
2.1. Galios (nurodomi vaiko kalbėjimo ir kalbos gebėjimai
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2.2. Sunkumai (nurodomi vaiko kalbėjimo ir kalbos sutrikimai ir sunkumai)
________________________________________________________________________________
2.3. Logopedinio vertinimo išvada___________________________________
________________________________________________________________________________
3. Pedagoginis vertinimas:
3.1. Mokymosi pasiekimai (nurodomi atskirų  mokymosi dalykų pasiekimai)
________________________________________________________________________________
3.2.Mokymosisunkumai_____________________________________________________________
3.3.Pedagoginio vertinimo išvada________________________________________
________________________________________________________________________________
4. Kitų specialistų vertinimas________________________________________________________
Išvada apie mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) grupę (negalią, sutrikimą, mokymosi sunkumus)
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Išvada apie specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) lygį (nedideli, vidutiniai, dideli, labai dideli)
_______________________________________________________________________________________________________________
Rekomendacijos dėl tolesnio ugdymo (Švietimo pagalbos skyrimo, Įvertinimo tarnyboje, specialiojo ugdymosi skyrimo ir kt.)
_______________________________________________________________________________________________________________

Mokyklos vaiko gerovės komisijos vadovas              (Parašas)                            (Vardas ir pavardė) 
                                 
Nariai:                                                                   (Parašas)                            (Vardas ir pavardė) 

                                                                  (Parašas)                            (Vardas ir pavardė)


Susipažinau:
_______________________________________________
(vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) parašas, vardas, pavardė)   


           
Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašo
8 priedas

(Pažymos forma)

(Mokykla/Tarnyba)


PAŽYMA DĖL SPECIALIOJO UGDYMOSI IR (AR) ŠVIETIMO PAGALBOS SKYRIMO

                                                                 ___________________
(data ir registracijos numeris)
_______________________
(vieta)
  
Mokinio vardas ir pavardė ________________________________________________
Gimimo data___________________Adresas, telefono numeris, el. paštas_________________________
Mokykla___________________________________________________________________
Išvada apie specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) grupę (negalią, sutrikimą, mokymosi sunkumus)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Išvada apie specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) lygį (nedideli,vidutiniai,dideli, labai dideli)_______________________________________ ____________
Išvada dėl specialiojo ugdymosi skyrimo (dėl ugdymo programų, metodų pritaikymo, mokymosi strategijų ir priemonių pasirinkimo, Švietimo pagalbos teikimo ir kt.)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Mokyklos/Tarnybos vadovas                 (Parašas)         (Vardas ir pavardė)
                                               
Sutinku/nesutinku* (reikiamą pabraukti)
Vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų)                    (Parašas)         (Vardas ir pavardė)                  
                                                                                                          


*Tėvams nesutikus, specialusis ugdymasis ir (ar) Švietimo pagalba mokiniui nebūtų teikiama. 

Atnaujinta: 2023-11-13
 • Elektroninis dienynas
 • Asmens duomenų apsauga
 • Korupcijos prevencija
 • Priėmimas į progimnaziją
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40