Vilniaus Žemynos progimnazija

Patalpų naudojimosi tvarka

PATVIRTINTA
2017 m. gruodžio 6 d.
 direktoriaus įsakymu Nr. V-72

VILNIAUS ŽEMYNOS  PROGIMNAZIJOS PATALPŲ IR KITŲ ERDVIŲ NAUDOJIMO BENDRUOMENĖS NARIAMS LAISVU NUO UGDYMO PROCESO IR MOKINIŲ ATOSTOGŲ METU TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS.
BENDROSIOS NUOSTATOS


1.Vilniaus Žemynos progimnazijos patalpų ir kitų erdvių naudojimosi bendruomenės nariams laisvu nuo ugdymo proceso ir mokinių atostogų metu tvarkos aprašas (Toliau – Tvarkos aprašas) parengtas vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. 1-1160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigų patalpų naudojimo bendrojo ugdymo įstaigų bendruomenių nariams laisvu nuo ugdymo proceso ir mokinių atostogų metu“. 
2. Šis tvarkos aprašas nustato Vilniaus Žemynos progimnazijos naudojimosi patalpomis, erdvėmis ir kitu turtu tvarką. 
3. Vilniaus Žemynos progimnazija atveria savo erdves (sporto salę, aikštyną, biblioteką) bendruomenės nariams laisvu nuo ugdymo proceso ir mokinių atostogų metu. Tikslas – sudaryti galimybę progimnazijos bendruomenės nariams prasmingai ir aktyviai leisti mokinių atostogas bei skatinti jų fizinį aktyvumą, stiprinti bendruomenės ryšius (ypatingai tėvų ir vaikų). 


II SKYRIUS. 
NAUDOJIMOSI PROGIMNAZIJOS ERDVĖMIS, PATALPOMIS IR KITU TURTU TVARKA


4. Laisvu nuo ugdymo proceso ir mokinių atostogų metu veikiančiomis atviromis progimnazijos erdvėmis, patalpomis ir kitu turtu gali naudotis progimnazijos bendruomenė (progimnazijos mokytojai, mokiniai, jų tėvai (globėjai, rūpintojai) pagal sudarytą grafiką.
 5. Užimtumo grafikas gali būti tikslinamas atsižvelgiant į ugdymo patvirtintus kūno kultūros pamokų ir popamokinės veiklos tvarkaraščius bei atsižvelgiant į naujas patalpų nuomos paraiškas.
 6. Mokiniai iki 14 m. į progimnaziją gali ateiti, turėdami raštišką tėvų sutikimą ir mokinio pažymėjimą, kiti bendruomenės nariai turi turėti asmens dokumentą, kurį pateikia progimnazijos budinčiam darbuotojui. 
7. Progimnazijos bendruomenės nariai registruojami pas budintį asmenį registracijos žurnale, pasirašytinai supažindinami su progimnazijos erdvių lankymosi tvarka ir saugaus elgesio instruktažu. 
8. Už mokinių saugumą atsakingi mokinių tėvai, jeigu ateina kartu su savo vaikais. Už mokinių saugumą bibliotekoje atsako bibliotekininkė, už mokinių saugumą sporto salėje atsako kūno kultūros mokytojas arba budintis mokytojas, už mokinių saugumą fojė atsako budintis mokytojas. 
9. Klasių vadovai atsakingi už mokinių supažindinimą su progimnazijos lankymo laisvu nuo ugdymo proceso ir mokinių atostogų metu tvarkos aprašu. 
10. Kiekvienas bendruomenės narys, įeidamas į progimnazijos patalpas, erdves tuo patvirtina, kad susipažino su elgesio taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis:
10.1. Draudžiama savavališkai nesuderinus (8, 9 punktas) su Vilniaus Žemynos progimnazijos darbuotojais naudotis patalpomis ir erdvėmis ir juose esančiais objektais ir inventoriumi.
10.2. Draudžiama šiukšlinti, triukšmauti, žaisti azartinių žaidimų, rūkyti, vartoti alkoholinius gėrimus, narkotines ar psichotropines medžiagas, kitaip svaigintis, įsivesti ir laikyti teritorijoje gyvūnus ar kitaip teršti aplinką. 
10.3. Draudžiama įsinešti bet kokio pobūdžio ginklus, petardas ir kitokias pirotechnikos priemones, deginti sprogstamus garsinius ir dūminius įtaisus
10.4. Draudžiama gadinti inventorių, mokymo priemones. Bendruomenės nariai privalo sportuoti tik su sportine apranga ir avalyne, aktų bei sporto salėse šokti tik su šokiams tinkama avalyne. 
10.5. Draudžiama viešinti bet kokio pobūdžio plakatus, vėliavas ir/ar kitokius ženklus, gestus, kuriuose būtų užfiksuota įžeidžianti, rasinę, politinę, tautinę, religinę ir/ar kitokią neapykantą, diskriminaciją ar kitus neigiamus aspektus išreiškianti ir/ar skatinanti informacija ir/ar jos turinys

III SKYRIUS. 
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS


11. Privaloma laikytis sanitarinių–higieninių reikalavimų, bendrosios tvarkos reikalavimų, tausoti inventorių, naudotis progimnazijoje esančiais tualetais. 
12. Už nepilnamečių asmenų elgesį ir naudojimosi erdvėmis taisyklių laikymąsi atsako nepilnamečių tėvai ar kiti teisėti jų atstovai, mokytojai, treneriai.
13. Mokinių tėvai yra atsakingi už turto sugadinimą ir atlygina vaiko padarytą žalą progimnazijai (pagal Civilinio kodekso 6.275 str.). 
14. Progimnazija neugdymo proceso metu ir mokinių atostogų metu neatsako už lankytojo patalpose patirtą materialinę žalą, fizinius sužalojimus ir kitas neigiamas pasekmes. 
15. Bendruomenės nariai negali palikti progimnazijos patalpose ar teritorijoje asmeninių daiktų (rūbų, mobiliųjų telefonų, dviračių ir pan.), nes už dingusius daiktus ar pinigus progimnazija neatsako. 
16. Pastebėjus pavojų, nelaimingą atsitikimą ar patyrus traumą būtina pranešti budinčiam progimnazijos vadovui.
 17. Bendruomenės nariai, pažeidę progimnazijoje galiojančią tvarką, praranda galimybę ateityje naudotis progimnazijos erdvėse ir patalpose esančiu turtu.
18. Visais kitais atvejais (kai ketinantis pasinaudoti patalpomis) fizinis ar juridinis asmuo privalo sudaryti rašytinę patalpų nuomos sutartį („Sporto salių ir kitų patalpų trumpalaikės panaudos sutartis“).
 19. Progimnazija telkia bendruomenės narius kurti pagal galimybes daugiau edukacinių erdvių, įsigyti priemonių ir inventoriaus, kurie užtikrins didesnį progimnazijos bendruomenės narių užimtumą laisvu nuo ugdymo proceso ir mokinių atostogų metu.
 20. Informacija apie galimybę progimnazijos bendruomenės nariams leisti laiką mokykloje laisvu nuo ugdymo proceso metu skelbiama progimnazijos svetainėje .
__________________________________________________
 

Atnaujinta: 2023-08-30
 • Elektroninis dienynas
 • Asmens duomenų apsauga
 • Korupcijos prevencija
 • Priėmimas į progimnaziją
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40