Vilniaus Žemynos progimnazija

Mokinių priskyrimo klasėms tvarka

                                                                             PATVIRTINTA
           Vilniaus Žemynos progimnazijos 
                                                                                      2019 m. balandžio 1d. 
                                                                                įsakymu Nr. V-10

VILNIAUS ŽEMYNOS  PROGIMNAZIJOS
MOKINIŲ SKYRIMO Į KLASES TVARKOS APRAŠAS

1.    Į Vilniaus Žemynos progimnaziją vaikai priimami,  vadovaujantis Priėmimo į Vilniaus m. 
savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu NR.1- 1950, 2019-02-06,  ir Mokinių priėmimo į mokyklą 2019-2020 m.m komisijos darbo reglamentu, patvirtintu Vilniaus Žemynos progimnazijos direktoriaus 2019 m. balandžio 1 d. įsakymu NR.V-11 ir šiuo Aprašu.
2. Mokinių skyrimą į klases vykdo priėmimo komisija, mokslo metų eigoje mokyklos direktorius.
3. Skirstydama mokinius į klases, komisija vadovaujasi vaiko interesų ir gerovės pirmumo, nediskriminavimo (visiems vaikams garantuojamos vienodos teisės nepriklausomai nuo vaiko ar jo tėvų /globėjų rasės, kalbos, socialinės padėties ar kitokių aplinkybių), konfidencialumo, nešališkumo, skaidrumo principais ir šiuo Aprašu.
4. Skyrimo į pirmąsias ir penktąsias klases principai:
4.1. pagal galimybes skiriamas vienodas mokinių skaičius klasėje;
4.2. proporcingai padalinamas etiką/ tikybą pasirinkusių mokinių skaičius klasėje;
 4.3 proporcingai padalinami berniukai ir mergaitės;
5. Pirmiausiai į klases vienodu skaičiumi skiriami:
5.1.socialinės pagalbos ar dėmesio reikalaujantys mokiniai ir/ ar mokiniai iš ypatingų socialinių poreikių šeimų, jei yra komisijai žinoma,
5.2 mokiniai, jau turintys PPT įvertintus specialiuosius ugdymosi poreikius (SUP ),
5.3. mokiniai, likę kartoti kurso,
5.4. formuojant penktas klases atsižvelgiama į pasirinktą antrąją užsienio kalbą,
6. visi kiti vaikai/mokiniai skirstomi pagal galimybes atsižvelgiant į tėvų pageidavimus.
7. Mokiniai, atvykę mokytis į 2 - 4, 6 - 8 klases ar atvykę metų eigoje skiriami į tas klases, kuriose mažiausias mokinių skaičius, atsižvelgiant į antrąją užsienio kalbą, etiką/ tikybą.
8. Priskiriant mokytojus  pirmoms klasėms laikomasi tęstinumo, 5-8 klasėms - rengiamas galimų klasės vadovų sąrašas, klasės vadovas skiriamas gavus jo žodinį sutikimą.
9. Norinčių pereiti iš vienos paralelinės klasės į kitą prašymai svarstomi individualiai, aiškinantis klasės keitimo priežastis su mokiniu, jo tėvais/globėjais, klasės vadovu, pagalbos skyriaus specialistais (jei paralelinėje klasėje yra  laisvų vietų), kad būtų užtikrintas sėkmingas ugdymas. 
_______________________________
 

Atnaujinta: 2023-08-30
 • Elektroninis dienynas
 • Asmens duomenų apsauga
 • Korupcijos prevencija
 • Priėmimas į progimnaziją
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40