Vilniaus Žemynos progimnazija

IT naudojimo tvarka

PATVIRTINTA
Vilniaus Žemynos progimnazijos direktoriaus
2017 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. V- 58 


VILNIAUS ŽEMYNOS PROGIMNAZIJOS  INFORMACINIŲ IR KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMO BEI DARBUOTOJŲ STEBĖSENOS IR KONTROLĖS DARBO VIETOJE TVARKA


I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.    Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka (toliau – Tvarka) nustato Vilniaus Žemynos progimnazijos (toliau – Progimnazija) informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo darbo vietoje darbo metu taisykles, taip pat darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje taisykles bei apimtį.

II. INFORMACINIŲ IR KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMAS

2.    Progimnazijoje darbuotojams, atsižvelgiant į darbovietėje einamas pareigas, suteikiamos darbo priemonės arba leidžiama jomis naudotis (kompiuteris, prieiga prie interneto, elektroninis paštas, prieiga prie el. dienyno ar kita informacinių technologijų ir telekomunikacijų įranga).
3.    Suteiktos darbo priemonės priklauso Progimnazijai ir yra skirtos darbo funkcijoms vykdyti, jeigu individualiai su darbuotoju nesusitarta kitaip.
4.    Darbuotojams, kurie naudojasi Progimnazijos elektroniniu paštu, el. dienynu, interneto prieiga ar kita informacinių technologijų ir telekomunikacijų įranga, griežtai draudžiama:
4.1. skelbti Progimnazijos konfidencialią informaciją internete, jei tai nėra susiję su darbinių funkcijų vykdymu;
4.2. naudoti elek troninį paštą, el. dienyną ir interneto prieigą asmeniniams tikslams, Lietuvos Respublikos įstatymais draudžiamai veiklai, šmeižiančio, įžeidžiančio, grasinamojo pobūdžio ar visuomenės dorovės ir moralės principams prieštaraujančiai informacijai, kompiuterių virusams, masinei piktybiškai informacijai siųsti ar kitiems tikslams, kurie gali pažeisti Progimnazijos ar kitų asmenų teisėtus interesus;
4.3. parsisiųsti arba platinti tiesiogiai su darbu nesusijusią grafinę, garso ir vaizdo medžiagą, žaidimus ir programinę įrangą, siųsti duomenis, kurie yra užkrėsti virusais, turi įvairius kitus programinius kodus, bylas, galinčias sutrikdyti kompiuterinių ar telekomunikacinių įrenginių bei programinės įrangos funkcionavimą ir saugumą;
4.4. savarankiškai keisti, taisyti informacinių technologijų ir telekomunikacijų techninę ir programinę įrangą;
4.5. perduoti Progimnazijai priklausančią informacinių technologijų ir telekomunikacijų techninę ir programinę įrangą tretiesiems asmenims, jei toks perdavimas nėra susijęs su darbinių funkcijų vykdymu ar gali bet kokiu būdu pakenkti Progimnazijos interesams;
4.6. diegti, saugoti, naudoti, kopijuoti ar platinti bet kokią  neteisėtą, autorines teises pažeidžiančią ar asmeninę programinę / kompiuterinę įrangą;
4.7. naudoti įrangą neteisėtai prieigai prie duomenų ar sistemų, skenavimui, kompiuterinio tinklo srauto duomenų stebėjimui;
4.8. atlikti kitus su darbo funkcijų vykdymu nesusijusius ar teisės aktams prieštaraujančius veiksmus.

III. STEBĖSENA IR KONTROLĖ DARBO VIETOJE

5.    Progimnazija organizuoja darbo vietoje elektroniniu ar kitokiu būdu vykdomo keitimosi profesine ir tam tikrais atvejais asmenine ar kitokia informacija darbe procesų stebėseną. Organizuodama stebėseną  Progimnazija visais atvejais laikosi proporcingumo ir kitų šiame skyriuje nurodytų principų ir stebėsenos priemones taiko tik tais atvejais, kai iškeltų tikslų kitomis, mažiau darbuotojų privatumą ribojančiomis priemonėmis neįmanoma pasiekti. 
6.    Stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tikslai:
6.1. apsaugoti konfidencialius Progimnazijos duomenis nuo atskleidimo tretiesiems asmenims; 
6.2. apsaugoti Progimnazijos bendruomenės narių (mokinių, tėvų ir darbuotojų) asmens duomenis nuo neteisėto perdavimo tretiesiems asmenims; 
6.3. apsaugoti Progimnazijos informacines sistemas nuo įsilaužimų, virusų, pavojingų interneto puslapių, kenkėjiškų programų; 
6.4.    apsaugoti Progimnazijos turtą ir užtikrinti asmenų saugumą Progimnazijos patalpose ar teritorijoje;
6.5.    užtikrinti darbo pareigų laikymąsi.
7. Darbuotojai iš anksto informuojami, kad Progimnazija gali patikrinti jiems priskirtuose kompiuteriuose įdiegtų komunikacijos programų (pvz. Skype ar el. dienyno susirašinėjimo) turinį ar kitokį elektroninį susirašinėjimą tiek, kiek tai yra būtina šioje Tvarkoje numatytiems tikslams pasiekti, laikantis Tvarkos 10 p. nurodytų principų.
8. Progimnazija pasilieka teisę be atskiro darbuotojo įspėjimo riboti prieigą prie atskirų interneto svetainių ar programinės įrangos. Nepakankant minėtų priemonių, Progimnazija gali tikrinti, kaip darbuotojas laikosi elektroninio pašto ir interneto resursų naudojimo reikalavimų šioje Tvarkoje nurodytais tikslais, tiriant incidentus, atiduoti darbuotojų naudojamą įrangą tirti tretiesiems asmenims, kurie teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę tokius duomenis gauti.
9.    Siekdama šiame skyriuje nurodytų tikslų, Progimnazija vadovaujasi šiais principais: 
9.1. būtinumas - Progimnazija prieš taikydama šioje Tvarkoje nurodytas darbuotojų kontrolės formas, įsitikina, kad naudojama kontrolės forma yra neišvengiamai būtina nustatytiems tikslams pasiekti;
9.2. tikslingumas – duomenys renkami nustatytam, aiškiam ir konkrečiam tikslui;
9.3.skaidrumas – Progimnazijoje neleidžiamas joks paslėptas vaizdo, elektroninio pašto, naudojimosi internetu ar programomis stebėjimas, išskyrus atvejus, kuriems esant toks stebėjimas leidžiamas pagal įstatymus arba kai pagal įstatymus leidžiami tokie Progimnazijos veiksmai, siekiant nustatyti pažeidimus darbo vietoje;
9.4.proporcingumas – asmens duomenys, kurie gaunami vykdant šiame skyriuje nurodytą kontrolę, yra susiję ir nepertekliniai lyginant su nustatytu siekiamu tikslu;  

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11. Ši Tvarka peržiūrima ir atnaujinama pasikeitus teisės aktams, kurie reglamentuoja šios srities teisinius santykius.
12. Ši Tvarka yra privaloma visiems Progimnazijos darbuotojams. Darbuotojai su šia Tvarka bei jos pakeitimais yra supažindinami el. paštu ir įsipareigoja jos laikytis. Šios Tvarkos pažeidimai gali būti laikomi darbo pareigų pažeidimais, už kuriuos gali būti taikoma atsakomybė, numatyta Lietuvos Respublikos darbo kodekse.
13. Su šia Tvarka supažindinama Darbo taryba, kai bus sudaryta.
________________________________________________
 

Atnaujinta: 2023-08-30
 • Elektroninis dienynas
 • Asmens duomenų apsauga
 • Korupcijos prevencija
 • Priėmimas į progimnaziją
2. 08.55 - 09.40
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40