Vilniaus Žemynos progimnazija

Finansų kontrolės taisyklės

                                                                                                     PATVIRTINTA
                                                                                                     Vilniaus Žemynos progimnazijos
          Direktoriaus 2016 m. balandžio 13 d.
                                                                                                     įsakymu Nr. V-14


VILNIAUS  ŽEMYNOS PROGIMNAZIJOS

FINANSŲ KONTROLĖS TAISYKLĖS 

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS


       1. Vilniaus  miesto Žemynos progimnazijos finansų kontrolės taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Finansų ministro 2003 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. 1K-123 “Dėl minimalių finansų kontrolės reikalavimų patvirtinimo”.
2. Finansų kontrolės tikslas – tinkamai įgyvendinti Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo nuostatas dėl finansų kontrolės.
3. Taisyklėse vartojamos sąvokos sutampa su Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatyme vartojamomis sąvokomis.
4. Taisyklės nustato reikalavimus Vilniaus Žemynos  progimnazijai, kuri valdo, naudoja valstybės turtą, juo disponuoja ir numato, kad sutartiniai įsipareigojimai tretiesiems asmenims atitiktų teisėtumo bei patikimo finansų valdymo principus.
5. Taisyklės reglamentuoja Vilniaus Žemynos progimnazijos finansų kontrolės organizavimą ir darbuotojų, atliekančių finansų kontrolę, pareigas ir atsakomybę. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2002 m. gruodžio 10 dienos Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo Nr.  IX - 1253 nuostatomis bei Lietuvos Respublikos Finansų ministro 2003 metų gegužės 8 dienos įsakymo Nr. 1 K- 123 „Dėl minimalių finansų kontrolės reikalavimų patvirtinimo“ reikalavimais.


II SKYRIUS
 FINANSŲ KONTROLĖS TIKSLAI

6. Finansų kontrolė Vilniaus Žemynos progimnazijoje turi užtikrinti, kad būtų įgyvendinti šie pagrindiniai tikslai:
6.1. veiksmingai, ekonomiškai, rezultatyviai, skaidriai ir pagal paskirtį naudojamas valstybės turtas ir savivaldybės turtas;
       6.2. laiku gaunama finansinė informacija, sudaroma tiksli, patikima finansinė atskaitomybė, programų vykdymo ir kitos ataskaitos;
6.3. laikomasi teisės aktų ir sutartinių įsipareigojimų;
6.4. užtikrinamas teisingas biudžeto sudarymas ir jo vykdymas.

III SKYRIUS.
IŠANKSTINĖ FINANSŲ KONTROLĖ

 7. Už išankstinę finansų kontrolę (atliekama priimant arba atmetant sprendimus, susijusius su turto panaudojimu ir įsipareigojimais tretiesiems asmenims, prieš juos tvirtinant viešojo juridinio asmens vadovu. Išankstinės finansų kontrolės funkcija atskirta nuo sprendimų inicijavimo ir vykdymo) atsakingas Vilniaus Žemynos progimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui.


IV SKYRIUS
EINAMOJI FINANSŲ KONTROLĖ


8. Už einamąją finansų kontrolę atsakingas progimnazijos direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams.
9. Einamoji finansų kontrolė apima visus veiksmus, užtikrinančius, kad ūkinės operacijos būtų atliekamos laiku ir tinkamai (teikiamų paslaugų ir perkamų prekių kokybės ir atitikties sudarytoms sutartims ir kitiems susijusiems dokumentams patikrinimas, dalyvavimas teikiant paslaugas, dalyvavimas priimant prekes, jas skaičiuojant, prekių patikrinimas atrankos būdu ir kt.). Pasirašydamas ūkinės operacijos dokumentus (prekių priėmimo perdavimo aktus, darbų atlikimo aktus, sąskaitas- faktūras ir kt.) parašu ir data patvirtinta, kad ūkinė operacija atlikta laiku, tinkamai ir kad padaryti įrašai aritmetiškai teisingi. Jeigu ūkinė operacija vykdoma netinkamai, stabdo ūkinės operacijos atlikimą, arba, įvardinęs ūkinės operacijos stabdymo pasekmes bei kitas aplinkybes, nurodo ją tęsti geriausiu būdu pagal patikimo finansų valdymo principus.


V SKYRIUS
PASKESNIOJI FINANSŲ KONTROLĖ


10. Paskesniąją finansų kontrolę vykdo Vilniaus Žemynos progimnazijos direktorius, vadovaudamasis Biudžetinės įstaigos „Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ atitinkamais dokumentais.
11. Direktorius pasirašydamas finansinius dokumentus peržiūri balanso straipsnių pasikeitimus, išlaidų sąmatos vykdymo rezultatus, atsiskaitymų būklę ir aptaria su Biudžetinės įstaigos „Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ atsakingu asmeniu tolimesnę biudžeto asignavimų ir turto valdymo strategiją.
12. Esant reikalui imasi reikiamų priemonių dėl teisingo asignavimų naudojimo bei turto valdymo. Kiekvienais metais Vilniaus Žemynos progimnazijos tarybai pateikia informaciją apie finansų kontrolės būklę.    
    
VI SKYRIUS
KONTROLĖS ĮVERTINIMAS


13. Visi išvardinti šiose Taisyklėse atsakingi asmenys privalo laiku ir kokybiškai atlikti savo finansų kontrolės pareigas.
14. Visi įstaigos darbuotojai susiję su valstybinio turto naudojimu, privalo taupiai ir atsargiai elgtis su ikimokyklinės įstaigos turtu.


VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS


15. Vilniaus Žemynos progimnazija, vykdydama minimalius finansų kontrolės reikalavimus, vadovaujasi progimnazijoje parengtais ir direktoriaus įsakymu patvirtintais dokumentais:
15.1. Materialinės atsakomybės sutartimis;
15.2. įstaigos strateginiu planu, metiniu veiklos planu, metiniu viešųjų pirkimų planu;
15.3.supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis;
15.4.darbuotojų skatinimo tvarka (žr. Vidaus tvarkos taisyklių 5str.);
15.5. aprūpinimo vadovėliais ir literatūra tvarkos aprašu;
15.6. ilgalaikio, trumpalaikio turto, žaliavų, medžiagų, prekių ir kitų materialinių vertybių, atsargų apskaitymo ir nurašymo tvarka.
    _________________________________________________
 

Atnaujinta: 2023-08-30
 • Elektroninis dienynas
 • Asmens duomenų apsauga
 • Korupcijos prevencija
 • Priėmimas į progimnaziją
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40