Vilniaus Žemynos progimnazija

Duomenų apsaugos tvarka

VILNIAUS ŽEMYNOS PROGIMNAZIJOS
DARBUOTOJŲ ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO POLITIKA


Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika (toliau – Politika) reglamentuoja darbuotojų asmens duomenų rinkimo, naudojimo ir saugojimo principus, nustato darbuotojų asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones, nustato, kas ir kokiais tikslais, gali susipažinti su darbuotojų asmens duomenimis.


I SKYRIUS
SĄVOKOS

Atsakingas asmuo – fizinis ar juridinis asmuo pagal paslaugų ar kitą sutartį, išskyrus darbo sutartį, Progimnazijos paskirtas tvarkyti darbuotojų asmens duomenis;
Progimnazija (Vilniaus Žemynos progimnazija) – įmonės kodas 295472120, Žemynos g. 14, Vilnius
Kitos šioje politikoje vartojamos sąvokos yra suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančiuose teisės aktuose.


II SKYRIUS
DARBUOTOJŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI

1.    Progimnazija, tvarkydama darbuotojų asmens duomenis, vadovaujasi šiais principais:
1.1.     Darbuotojų asmens duomenis Progimnazija tvarko tik teisėtiems ir šioje politikoje
apibrėžtiems tikslams pasiekti;
1.2.     Darbuotojų asmens duomenys yra tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, laikantis teisės aktų
reikalavimų;
1.3.     Progimnazija darbuotojų asmens duomenis tvarko taip, kad asmens duomenys būtų tikslūs ir
esant jų pasikeitimui nuolat atnaujinami;
1.4.     Progimnazija atlieka darbuotojų asmens duomenų tvarkymą tik ta apimtimi, kuri yra
reikalinga darbuotojų asmens duomenų tvarkymo tikslams pasiekti;
1.5.     Darbuotojų asmens duomenys saugomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų 
galima nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi.

III SKYRIUS
DARBUOTOJŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

2.    Darbuotojų asmens duomenys yra tvarkomi šiais tikslais:
2.1.    Darbo sutarčių sudarymo, vykdymo ir apskaitos;
2.2.     Progimnazijos kaip darbdavio pareigų, nustatytų teisės aktuose, tinkamam vykdymui;
2.3.     Tinkamai komunikacijai su darbuotojais ne darbo metu palaikyti;
2.4.     Tinkamoms darbo sąlygoms užtikrinti;
2.5.     Personalo valdymo ir darbo užmokesčio skaičiavimo taikomajai sistemai „Paskata“ vykdyti;
2.6.     Darbuotojų asmens duomenys, kurie yra atitinkamų dokumentų (sutartys, įsakymai, prašymai
ir kt.) tekstuose, yra saugomi vadovaujantis Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje, patvirtintoje Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu, nurodytais terminais. Kiti darbuotojų ir buvusių darbuotojų asmens duomenys yra saugomi ne ilgiau nei tai yra reikalinga šioje tvarkoje numatytiems tikslams pasiekti. Atskirų darbuotojų asmens duomenų saugojimo terminus nustato Progimnazijos direktorius.
3.    Darbo sutarčių sudarymo, vykdymo ir apskaitos tikslais yra tvarkomi darbuotojų vardai ir 
pavardės, gyvenamosios vietos adresai, gimimo datos, banko sąskaitų numeriai (darbuotojui sutikus), į kurias yra vedamas darbo užmokestis, socialinio draudimo numeris.
4.    Progimnazijos kaip darbdavio pareigų, nustatytų teisės aktuose, tinkamo vykdymo tikslu
yra tvarkomi darbuotojų asmens kodai, informacija apie darbuotojų šeiminę padėtį.
5.    Tinkamos komunikacijos su darbuotojais ne darbo metu tikslu su darbuotojų sutikimu yra
tvarkomi darbuotojų gyvenamosios vietos adresai, asmeniniai telefono numeriai, asmeniniai elektroninio pašto adresai.
6.    Tinkamų darbo sąlygų užtikrinimo tikslu darbdavys su darbuotojo sutikimu tvarko
informaciją, susijusią su darbuotojo sveikatos būkle, kuri tiesiogiai daro įtaką darbuotojo darbo funkcijoms ir galimybei jas vykdyti teisės aktų nustatyta tvarka.
7.    Darbuotojų asmens duomenys yra saugomi tik ta apimtimi ir tiek laiko, kiek yra reikalinga
nustatytiems tikslams pasiekti.

IV SKYRIUS
DARBUOTOJŲ ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS IR TVARKYMAS

8.    Naujai priimto darbuotojo vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data yra surenkami iš
darbuotojo pateikto asmens dokumento (asmens tapatybės kortelės ar paso).
9.    Naujai priimto darbuotojo gyvenamosios vietos adresas, atsiskaitomosios kortelės numeris,
socialinio draudimo numeris, šeiminė padėtis, išsilavinimas, asmeninis kontaktinis telefonas ir elektroninio pašto adresas darbuotojui sutikus yra surenkami iš darbuotojo jam pateikus užpildyti asmens kortelę.
10.    Darbuotojų asmens duomenis turi teisę tvarkyti tik tie asmenys, kuriems jie yra būtini
funkcijų vykdymui, ir tik tuomet, kai tai yra būtina atitinkamiems tikslams pasiekti.
11.    Šioje Tvarkoje yra nustatyti darbuotojai ir atsakingi asmenys, kurie turi teisę tvarkyti
darbuotojų asmens duomenis, taip pat, kokius darbuotojų asmens duomenis atitinkamas asmuo turi
teisę tvarkyti.
12.    Personalo specialistas, sekretorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui – vardas, pavardė,
asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, asmens kontaktinis telefono numeris, elektroninio pašto adresas, atsiskaitomosios sąskaitos numeris, socialinio draudimo numeris, asmens tapatybės kortelės ar paso numeris, šeiminė padėtis, išsilavinimas; ugdymo aprūpinimo skyriaus vedėjas – vardas, pavardė, asmens kodas.
13.    Darbuotojai ar kiti atsakingi asmenys, kuriems yra suteikta teisė tvarkyti darbuotojų asmens
duomenis, laikosi konfidencialumo principo ir laiko paslaptyje bet kokią su asmens duomenimis
susijusią informaciją, su kuria jie susipažino vykdydami savo pareigas, nebent tokia informacija būtų vieša pagal galiojančių įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatas. Pareiga saugoti asmens duomenų paslaptį galioja taip pat ir perėjus dirbti į kitas pareigas, pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams.
14.    Darbuotojų asmens duomenys, kurie yra atitinkamų dokumentų (sutartys, įsakymai, prašymai 
ir kt.) tekstuose, yra saugomi vadovaujantis Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje, patvirtintoje Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu, nurodytais terminais. Kiti darbuotojų ir buvusių darbuotojų asmens duomenys yra saugomi ne ilgiau nei tai reikalinga šioje tvarkoje numatytiems tikslams pasiekti.

V SKYRIUS
ASMENS DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

15.    Progimnazija paskiria atsakingą asmenį, kuris užtikrina, kad darbuotojų, kaip duomenų
subjektų, teisės būtų užtikrintos, tinkamai įgyvendinamos ir visa informacija būtų pateikiama tinkamai, laiku ir darbuotojams priimtina forma.
16.    Darbuotojų, kaip duomenų subjektų, teisės ir jų įgyvendinimo priemonės:
16.1.    Žinoti apie savo asmens duomenų rinkimą. Darbdavys, rinkdamas darbuotojo asmens 
duomenis, privalo informuoti darbuotoją, kokius asmens duomenis darbuotojas turi pateikti, kokiu
tikslu atitinkami duomenys yra renkami, kam ir kokiu tikslu jie gali būti teikiami ir kokios asmens
duomenų nepateikimo pasekmės. Darbuotojas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis,
reikalauti ištaisyti, patikslinti ar papildyti neteisingus ar neišsamius jo asmens duomenis. Darbuotojas
taip pat gali nesutikti, kad būtų tvarkomi tam tikri neprivalomi jo asmens duomenys.
16.2.    Susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi. Darbuotojas turi teisę
kreiptis į Progimnaziją su prašymu pateikti informaciją apie tai, kokie ir kokiu tikslu jo asmens duomenys yra tvarkomi. Vieną kartą per metus darbuotojui ši informacija pateikiama nemokamai. Jeigu darbuotojas kreipiasi daugiau nei vieną kartą per metus dėl tokios informacijos pateikimo, mokestis už šios informacijos pateikimą negali viršyti tokios informacijos pateikimo sąnaudų.
16.3.    Reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens
duomenų tvarkymą.
16.4.    Nesutikti, kad būtų tvarkomi darbuotojo asmens duomenys. Darbuotojas turi teise nesutikti,
kad būtų tvarkomi tam tikri neprivalomi jo asmens duomenys. Toks nesutikimas gali būti išreikštas
neužpildant tam tikrų darbuotojo asmens kortelės ar kitų pildomų dokumentų skilčių, taip pat vėliau pateikiant prašymą dėl neprivalomai tvarkomų asmens duomenų tvarkymo nutraukimo. Progimnazija suteikia darbuotojui informaciją raštu, kokie jo asmens duomenys yra tvarkomi neprivalomai. Progimnazija, gavusi prašymą nutraukti neprivalomai tvarkomų asmens duomenų tvarkymą, nedelsiant nutraukia tokį tvarkymą, nebent tai prieštarauja teisės aktų reikalavimams, ir apie tai informuoja darbuotoją.

VI SKYRIUS
ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS

17.    Prieigos teisės prie asmens duomenų ir įgaliojimai tvarkyti asmens duomenis suteikiami, 
naikinami ir keičiami Progimnazijos direktoriaus įsakymu.
18.    Progimnazija, saugodama asmens duomenis, įgyvendina ir užtikrina tinkamas organizacines ir 
technines priemones, skirtas apsaugoti asmens duomenimis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo,
pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
19.    Progimnazija užtikrina tinkamą dokumentų bei duomenų rinkmenų saugojimą, imasi
priemonių, kad būtų užkistas kelias atsitiktiniam ar neteisėtam asmens duomenų sunaikinimui, pakeitimui, atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam neteisėtam tvarkymui. Dokumentų kopijos, kuriose nurodomi darbuotojų asmens duomenys, turi būti sunaikintos taip, kad šių dokumentų nebūtų galima atkurti ir atpažinti jų turinio.
20.    Progimnazijoje su darbuotojų asmens duomenimis turi teisę susipažinti tik tie asmenys, kurie 
buvo įgalioti susipažinti su tokiais duomenimis, ir tik tuomet, kai tai yra būtina šioje politikoje numatytiems tikslams pasiekti. 
21.    Progimnazija užtikrina patalpų, kuriose laikomi asmens duomenys, saugumą, priešgaisrinės
saugos taisyklių laikymąsi.
22.    Progimnazija imasi priemonių, kad būtų užkirstas kelias atsitiktiniam ar neteisėtam
asmens duomenų sunaikinimui, pakeitimui, atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam neteisėtam tvarkymui, saugodama jai patikėtus dokumentus bei duomenų rinkmenas tinkamai ir saugiai.
23.    Jei darbuotojas ar kitas atsakingas asmuo abejoja įdiegtų saugumo priemonių patikimumu,
jis turi kreiptis į tiesioginį savo vadovą, kad būtų įvertintos turimos saugumo priemonės ir, jei reikia,
inicijuotas papildomų priemonių įsigijimas ir įdiegimas.
24.    Darbuotojas, dirbantis konkrečiu kompiuteriu, gali žinoti tik savo slaptažodį. Darbuotojas
slaptažodį užklijuotame voke perduoda Progimnazijos įgaliotam atsakingam asmeniui. Slaptažodžiai saugomi seife ar kitoje saugioje vietoje ir naudojami tik būtinu atveju.
25.    Nustačius asmens duomenų saugumo pažeidimus, Progimnazija imasi neatidėliotinų
priemonių užkertant kelią neteisėtam asmens duomenų tvarkymui.
26.    Šios politikos nesilaikymas atsižvelgiant į pažeidimo sunkumą gali būti laikomas darbo
drausmės pažeidimu, už kurį darbuotojams gali būti taikoma atsakomybė, numatyta Lietuvos Respublikos darbo kodekse.

VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

27.    Ši politika peržiūrima ir atnaujinama ne rečiau kaip kartą per metus arba pasikeitus teisės aktams, kurie reglamentuoja asmens duomenų tvarkymą.
28.    Darbuotojai ir kiti atsakingi asmenys su šia politika yra supažindinami pasirašytinai arba elektroninėmis priemonėmis ir privalo laikytis joje nustatytų įpareigojimų bei atlikdami savo darbo funkcijas vadovautis šioje politikoje nustatytais principais.
29.    Progimnazija turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti šią politiką. Su pakeitimais darbuotojai ir kiti atsakingi asmenys yra supažindinami pasirašytinai arba elektroninėmis priemonėmis.

___________________________________________

Atnaujinta: 2023-11-13
 • Elektroninis dienynas
 • Asmens duomenų apsauga
 • Korupcijos prevencija
 • Priėmimas į progimnaziją
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40