Mokyklos struktūra

PATVIRTINTA

Vilniaus Žemynos progimnazijos Direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu V-76

Vilniaus Žemynos progimnazijos struktūra, skyrių ir poskyrių paskirtis

Skyrių ir poskyrių paskirtis.

Pradinio ugdymo skyriaus paskirtis – užtikrinti 1-4 klasių mokinių ugdymo kokybę pagal pradinio ugdymo programą, veiksmingai organizuojant ugdymo procesą, sudarant psichologiškai ir fiziškai saugią mokymosi aplinką, laiku suteikiant mokiniui pedagoginę, psichologinę, specialiąją pedagoginę, specialiąją, socialinę pedagoginę pagalbą, saviraiškos galimybes bendradarbiaujant su kitais mokyklos struktūriniais padaliniais ir mokinių tėvais.

Pagrindinio ugdymo skyriaus paskirtis – užtikrinti 5-8 klasių mokinių ugdymo kokybę pagal pagrindinio ugdymo programos pirmą dalį, veiksmingai organizuojant ugdymo procesą, sudarant psichologiškai ir fiziškai saugią mokymosi aplinką, laiku suteikiant mokiniui pedagoginę, psichologinę, specialiąją pedagoginę, specialiąją, socialinę pedagoginę pagalbą, saviraiškos galimybes bendradarbiaujant su kitais mokyklos struktūriniais padaliniais ir mokinių tėvais, padėti mokiniui pasirinkti tolesnę mokymosi kryptį.

Neformaliojo švietimo ir pagalbos skyrius atlieka pagalbos bei neformaliojo švietimo funkcijas. Neformaliojo švietimo skyriaus paskirtis – organizuoti, vykdyti saviraiškos poreikius tenkinančią ir formalųjį ugdymą papildančią mokinių veiklą (būreliai, renginiai ir k. t.), skatinti mokinių savivaldą. Pagalbos skyriaus paskirtis – teikti koordinuotą nuolatinę pedagoginę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę, psichologinę, informacinę, pirmąją medicinos pagalbą mokiniams, orgnizuoti ir vykdyti bendrąją prevenciją, profesinį orientavimą ir konsultavimą padedant užtikrinti darnų mokinių ugdymąsi.

Ugdymo aprūpinimo skyriaus paskirtis – užtikri ugdymo proceso poreikius atitinkantį mokymo įstaigos aprūpinimą materialiniais ištekliais ir paslaugomis. Ūkio dallies paskirtis – užtikrinti ugdymo aplinkos atitiktį sveikatos, higienos, saugos reikalavimams kasdien prižiūrint ir tvarkant mokymo įstaigos pastatą, teritoriją, patalpas ir inventorių.

Bibliotekos-informacinio centro paskirtis – sudaryti mokiniams sąlygas prieiti prie spausdintinės ir elektroninės informacijos per bibliotekos fondus ir internetą, padėti mokiniui surasti reikalingus informacijos šaltinius, užtikrinti, kad fondai bus laiku papildomi vadovėliais, mokymo priemonėmis ir kita ugdymo procesui reikalinga literatūra.

Sekretoriato paskirtis – užtikrinti, kad raštvedybos ir administravimo, dokumentų ir duomenų personalo valdymo funkcijos būtų tinkamai atliekamos mokykloje.

Veiklos stebėsenos poskyrio paskirtis – mokyklos vertinimo ir įsivertinimo organizavimas, prognozavimas ir planavimas.

IT dalies paskirtis – užtikrinti kasdieninius poreikius atitinkantį kasdienį mokyklos kompiuterinės technikos, tinklų ir programinės įrangos funkcionavimą, suteikti mokyklos darbuotojams ir mokiniams visapusišką, laiku teikiamą pagalbą, kompiuterinę ir programinę įrangą naudojant ugdymo tikslais.

Atnaujinta: 2023-02-01
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
5. 12.05 - 12.50
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40