Vilniaus Žemynos progimnazija

Skyriai

Pradinio ugdymo skyrius

 Pradinio ugdymo skyriuje mokosi 1–4 klasių mokiniai. Skyriaus paskirtis – bendradarbiaujant su kitais mokyklos struktūriniais padaliniais ir mokinių tėvais užtikrinti 1–4 klasių mokinių ugdymosi kokybę veiksmingai organizuojant ugdymo(si) procesą pagal pradinio ugdymo programą, sudarant mokiniams psichologiškai ir fiziškai saugią mokymosi aplinką, laiku suteikiant jiems pedagoginę, psichologinę, specialiąją pedagoginę, specialiąją, socialinę pedagoginę pagalbą, saviraiškos galimybes. Skyriuje dirba 1–4 klasių mokytojai. Skyriaus darbuotojai, vadovaudamiesi skyriui nustatytais uždaviniais ir pareigybės aprašymu, atlieka nustatytas funkcijas.

Pagrindinio ugdymo skyrius

Pagrindinio ugdymo skyriuje mokosi 5–8 klasių mokiniai. Skyriaus paskirtis – bendradarbiaujant su kitais mokyklos struktūriniais padaliniais ir mokinių tėvais užtikrinti 5–8 klasių mokinių ugdymosi kokybę pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį, veiksmingai organizuojant ugdymo procesą, sudarant psichologiškai ir fiziškai saugią mokymosi aplinką, laiku suteikiant pedagoginę, psichologinę, specialiąją pedagoginę, specialiąją, socialinę pedagoginę pagalbą, saviraiškos galimybes, padedant mokiniui pasirinkti tolesnę mokymosi kryptį. Skyriuje dirba 5–8 klasių mokytojai. Skyriaus darbuotojai, vadovaudamiesi skyriui nustatytais uždaviniais ir pareigybės aprašymu, atlieka nustatytas funkcijas

Pagalbos skyrius

 Skyriaus paskirtis – organizuoti ir teikti koordinuotą nuolatinę pedagoginę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę, specialiąją, psichologinę, informacinę, pirmąją medicinos pagalbą mokiniams, organizuoti bendrąją prevenciją, vaiko minimalios priežiūros priemones, profesinį orientavimą ir konsultavimą padedant užtikrinti darnų mokinių ugdymąsi, stebint kuruojamų klasių mokinius, rūpinantis jais ir juos globojant, išsiaiškinant jų poreikius, sunkumus ir sprendžiant juos kartu su kitais struktūriniais mokyklos padaliniais ir klasėje dirbančiais mokytojais, taip pat buriant klasės mokinių ir jų tėvų bendruomenes. Skyriuje dirba, psichologas, socialinis darbuotojas, specialusis pedagogas, logopedas, sveikatos priežiūros specialistas, laborantas, mokytojo padėjėjas, profesinio informavimo konsultantas ir kiti mokiniams pagalbą teikiantys specialistai. Skyriaus darbuotojai, vadovaudamiesi skyriui nustatytais uždaviniais ir pareigybės aprašymu, atlieka nustatytas funkcijas.

Neformaliojo švietimo skyrius

 Skyriaus paskirtis – organizuoti mokinių saviraiškos poreikius tenkinančią ir formalųjį ugdymą papildančią jų veiklą (būreliai, klubai, renginiai ir kt.), skatinti mokinių savivaldą buriant klasės mokinių ir jų tėvų bendruomenes. Skyriuje dirba vaikų neformaliojo švietimo mokytojai. Skyriaus darbuotojai, vadovaudamiesi skyriui nustatytais uždaviniais ir pareigybės aprašymu, atlieka nustatytas funkcijas.

 

 

 

 

 

Atnaujinta: 2023-08-30
 • Elektroninis dienynas
 • Asmens duomenų apsauga
 • Korupcijos prevencija
 • Priėmimas į progimnaziją
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40