Vilniaus Žemynos progimnazija

Logopedas

                                       Logopedės Irenos Stankuvienės

                                                  darbo laikas

                                             2022 – 2023 m.m.

 

Sav.d.

Darbo laikas

Pietų pertrauka

I.

10.00 – 17.00 val.

10.35 – 10.55

II.

14.00 – 17.00 val

10.35 – 10.55

III.

13.00 – 17.00 val.

10.35 – 10.55

IV.

14.00 – 17.00 val.

10.35 – 10.55

V.

10.10 – 14.50 val.

10.35 – 10.55

 

Su specialistais tėvai gali susisiekti ir per Tamo dienyną.
 

Logopedas vykdo tokias funkcijas:

•    įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius progimnazijoje;
•    siūlo skirti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų, teisės aktų nustatyta tvarka;
•    bendradarbiaudamas su mokytojais, numato pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus ir juos taiko;
•    sudaro individualiąsias, pogrupines ir grupines kalbos ugdymo programas, jas taiko, rengia savo veiklos ataskaitas;
•    šalina specialiųjų poreikių mokinių kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;
•    padeda mokytojams pritaikyti mokiniams, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, mokomąją medžiagą ir mokymo priemones;
•    padeda mokytojams rengti mokinių, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, ugdymo programas;
•    konsultuoja mokytojus, tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės pagalbos mokiniams teikimo klausimais;
•    rengia ir naudoja specialiosios pedagoginės (logopedinės) pagalbos teikimo procese specialiąsias mokymo priemones, skirtas  mokinių kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų lavinimui;
•    tvarko ir pildo savo veiklos dokumentus;
•    dalyvauja progimnazijos vaiko gerovės ir kitų progimnazijos direktoriaus sudarytų darbo grupių, komisijų veikloje;
•    taiko savo darbe logopedijos naujoves;
•    šviečia progimnazijos bendruomenę aktualiais kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo ar sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo klausimai

 

Atnaujinta: 2023-08-30
 • Elektroninis dienynas
 • Asmens duomenų apsauga
 • Korupcijos prevencija
 • Priėmimas į progimnaziją
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40