Vilniaus Žemynos progimnazija

Darbas karantino sąlygomis planas

 • Paskelbė : Diana Pukšta
 • Paskelbta: 2020-03-24
 • Kategorija: Svarbu!

PATVIRTINTA

Vilniaus Žemynos progimnazijos

direktoriaus 2020 m. kovo 24   d.

įsakymu Nr. 12/2020

 

VILNIAUS ŽEMYNOS PROGIMNAZIJOS

DARBO KARANTINO SĄLYGOMIS PLANAS (COVID-19)

 

 

KARANTINO METU DARBAS IR UGDYMO PROCESAS ORGANIZUOJAMAS NUOTOLINIU BŪDU.

Eil.

Nr.

Priemonės

Įgyvendinimo terminas

Atsakingi vykdytojai

1.

Darbuotojų izoliacijos grįžusių ne tik iš viruso COVID-19 paveiktų regionų, bet ir iš užsienio užtikrinimas.

14 dienų laikotarpiu (grįžus ne tik iš viruso COVID-19 paveiktų regionų, bet ir iš užsienio)

Direktorė Eugenija Surmilavičienė

2.

Kreipimasis į Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą dėl nedarbingumo suteikimo (nesant galimybės dirbti nuotoliniu būdu). 

Nedelsiant

(grįžus iš viruso COVID-19 paveiktų regionų)

Darbuotojai, grįžę iš viruso COVID-19 paveiktų regionų

3.

Saugumo priemonių įstaigoje taikymas:

 1. Dezinfekavimo, asmeninių apsaugos priemonių naudojimas ir saugaus atstumo laikymasis;
 2. Planuotų vizitų atšaukimas;
 3. Planuotų atostogų atšaukimas;
 4. Renginių atšaukimas;
 5. Draudimas organizuoti ir dalyvauti renginiuose/susitikimuose.

Ekstremaliosios situacijos laikotarpiu

Direktorė Eugenija Surmilavičienė,

visi darbuotojai

 

4.

Saugaus elgesio rekomendacijų darbuotojams teikimas, darbuotojų konsultavimas kilus klausimams dėl COVID-19 (telefonu ar kitu nuotoliniu būdu).

Nuolat

Direktorė Eugenija Surmilavičienė

5.

Mokinių skaitmeninių technologijų naudojimo klausimais konsultavimo užtikrinimas telefonu

 

Ekstremaliosios situacijos laikotarpiu

IT specialistas Raimondas Bačiūnas

(9-00-16.00 val.,

tel. 867635878);

techninių (IT) mokymo priemonių specialistė Diana Pukšta (15.00-16.30, tel. 860376408)

6.

Mokytojų skaitmeninių technologijų naudojimo klausimais konsultavimo užtikrinimas telefonu

 

Ekstremaliosios situacijos laikotarpiu

Informacinių technologijų mokytoja Diana Vaškevičienė (15.00-16.30 val., tel. 867201914)

7.

Nuolat viešina ir atnaujina informaciją apie COVID-19 ir jo prevenciją įstaigos internetiniame puslapyje, el. laiškais.

Ekstremaliosios situacijos laikotarpiu

Techninių (IT) mokymo priemonių specialistė Diana Pukšta,

Raštinės vadovė

Beata Kuncevič

8.

Nuolat viešina ir atnaujina informaciją apie įstaigos nuotolinį darbą, parengia dažniausiai užduodamų klausimų skiltį internetiniame puslapyje (DUK).

Ekstremaliosios situacijos laikotarpiu

Techninių (IT) mokymo priemonių specialistė Diana Pukšta

9.

Komunikuoja tik LR Vyriausybės, Vilniaus miesto savivaldybės patvirtintą informaciją, remiasi patikimais šaltiniais.

Ekstremaliosios situacijos laikotarpiu

Direktorė Eugenija Surmilavičienė

10.

Komunikuoja ir informuoja darbuotojus apie nuotolinio darbo bendrovėje organizavimo tvarką, teikia konsultacijas, aprūpina reikalingomis darbo priemonėmis.

Ekstremaliosios situacijos laikotarpiu

Direktorė Eugenija Surmilavičienė

11.

Susitikimus organizuoti pasitelkiant konferencinių pokalbių programas.

Ekstremaliosios situacijos laikotarpiu

Direktorė Eugenija Surmilavičienė

12.

Nustato dezinfekcinių priemonių poreikį, organizuoja jų pirkimą ir išdavimą darbuotojams.

Ekstremaliosios situacijos laikotarpiu

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Remigijus Gudonis

13.

Teikia už patalpų valymą atsakingiems asmenims, valymo ir dezinfekavimo instrukcijas.

Ekstremaliosios situacijos laikotarpiu

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Remigijus Gudonis

14.

Darbo vietų ir bendrojo naudojimo patalpų paviršių valymas drėgnuoju būdu ir dezinfekavimas.

Ne rečiau kaip 1 kartą per dieną (ekstremaliosios situacijos laikotarpiu)

Techninio personalo darbuotojai

15.

Įstaigos patalpose iškabinti plakatus apie COVID-19 prevencinius veiksmus bei apie darbą nuotoliniu būdu karantino laikotarpiu.

Ekstremaliosios situacijos laikotarpiu

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irmina Veikutienė

16.

Užtikrinti paviršių, grindų valymą drėgnuoju būdu ne rečiau kaip 1 kartą per dieną (naudojant dezinfekcines priemones).

Ekstremaliosios situacijos laikotarpiu

Techninio personalo darbuotojai

17.

Užtikrinti, kad įmonėje esantys tualetai, bendro naudojimo stalai, durų rankenos, laiptų turėklai ir kiti paviršiai būtų dezinfekuojami ne rečiau kaip 5 kartus per dieną.

Ekstremaliosios situacijos laikotarpiu

Techninio personalo darbuotojai

18.

Užtikrinti patalpų vėdinimą ne rečiau kaip 5 kartus per dieną (jei dirbama patalpose).

Ekstremaliosios situacijos laikotarpiu

Visi darbuotojai

19.

Užtikrinti asmens higienos priemonių prieinamumą. Prie plautuvių turi būti pakankamai skysto muilo arba skysto antibakterinio muilo, vienkartinių

rankšluosčių, dezinfekcinių skysčių.

Darbuotojus informuoti apie rankų plovimo svarbą užkrečiamų ligų profilaktikai. Prie plautuvių pakabinti atmintines „Kaip taisyklingai plauti rankas“, prie dezinfekcinių skysčių stotelių „Kaip taisyklingai dezinfekuoti rankas“.

Ekstremaliosios situacijos laikotarpiu

Techninio personalo darbuotojai

20.

Rekomenduojama laikytis padidinto atsargumo ir higienos, maksimalios fizinės distancijos priemonių.

Nerekomenduojama sveikintis spaudžiant ranką, apkabinant ar bučiuojant kitus.

Ekstremaliosios situacijos laikotarpiu

Visi darbuotojai

 

 

PATVIRTINTA

Vilniaus Žemynos progimnazijos

direktoriaus 2020 m. kovo 24   d.

įsakymu Nr. 17/2020

 

VILNIAUS ŽEMYNOS PROGIMNAZIJOS

PASIRENGIMO GALIMAM UŽSIKRĖTIMO VIRUSU COVID-19 ATVEJUI

PRIEMONIŲ IR VEIKSMŲ, PATVIRTINUS UŽSIKRĖTIMO VIRUSU COVID-19 ATVEJĮ Švietimo įstaigoje, PLANAS

 

Eil.

Nr.

Priemonės

Elgesys

Atsakingi vykdytojai

1.

Sudaryta COVID-19 situacijų valdymo grupė.

 

Numatyta grupės susirinkimus organizuoti 1 kartą per savaitę.

Įstaigoje nustačius darbuotojo užsikrėtimą koronaviruso infekcija, susirinkimus numatyta organizuoti 1 kartą per dieną (susirinkimas gali būti organizuojamas nuotoliniu būdu, naudojant išmaniąsias technologijas).

 

COVID-19 situacijų valdymo grupė

2.

Veiksmų planas:

 

 

2.1.

kai Simptomai nepasireiškė (jei darbuotojas lankėsi paveiktose teritorijose, turėjo sąlytį su iš paveiktų teritorijų grįžusiais / atvykstančiais asmenimis arba bendravo su žmogumi, kuriam buvo įtariama arba patvirtinta koronaviruso infekcija, tačiau jam simptomai nepasireiškė).

Darbuotojas, saviizoliacijos laikotarpiui (14 dienų nuo paskutinės buvimo viruso paveiktoje teritorijoje dienos), suderinęs su ugdymo įstaigos vadovu (nuotoliniu būdu), gali dirbti nuotoliniu būdu arba skambinti šeimos gydytojui dėl nedarbingumo pažymėjimo išdavimo arba pasiimti kasmetines arba neapmokamas atostogas saviizoliacijos laikotarpiu.

Visi darbuotojai

2.2.

KAI SIMPTOMAI PASIREIŠKĖ (jei darbuotojas turėjo sąlytį su iš paveiktų teritorijų grįžusiais / atvykstančiais asmenimis arba bendravo su žmogumi, kuriam buvo įtariama arba patvirtinta koronaviruso infekcija ir jam pasireiškė simptomai).

Darbuotojas apie pasireiškusius koronaviruso simptomus informuoja tiesioginį vadovą ar kitą atsakingą asmenį.

Tiesioginis vadovas ar kitas atsakingas asmuo informuoja krizinių situacijų valdymo grupės vadovę Eugeniją Surmilavičienę, tel.868268360

Visi darbuotojai, grupės vadovas

3.

Krizinių situacijų valdymo grupės vadovo veiksmai, jei:

 

 

3.1.

Simptomai

pasireiškė darbuotojui

esant namuose:

Informuoja NVSC ir toliau vykdo jų nurodymus

(tel. + 370 618 79984 arba +370 616 94562).

   1. Nurodo už komunikaciją atsakingam grupės nariui informuoti darbuotojus, kontaktavusius su užsikrėtusiu asmeniu savarankiškai susisiekti su NVSC ir izoliuotis namuose.

   2. Nurodo už patalpų valymą atsakingam asmeniui papildomai išvalyti ir išvėdinti bei dezinfekuoti patalpas, kuriose prieš tai dirbo ar lankėsi darbuotojas.

Darbuotojai

3.2.

Simptomai

pasireiškė darbuotojui

esant darbe:

1. Skambina trumpuoju numeriu 1808 ir vykdo specialistų nurodymus.

2. Nurodo tiesioginiam vadovui ar kitam atsakingam asmeniui užtikrinti, kad galimai užsikrėtęs darbuotojas:

2.1. laikytųsi 2 metrų atstumu nuo kitų ugdymo įstaigos darbuotojų;

2.2. izoliuotųsi artimiausioje nuo jo darbo vietos tinkamoje patalpoje, nevaikščiotų po ugdymo įstaigą, lauktų greitosios medicinos pagalbos;

2.3. užsidėtų medicininę kaukę.

3. Informuoja NVSC (tel. +370 618 79984 arba +370 616 94562) ir vykdo jų nurodymus.

4. Nedelsiant įpareigoja už patalpų valymą atsakingą asmenį papildomai išvėdinti, išvalyti bei dezinfekuoti ugdymo įstaigos patalpas (valytojas privalo naudoti AAP – respiratorių, akinius, vienkartines pirštines, darbo kostiumą).

5. Informuoja visus darbuotojus papildomai pasirūpinti asmens higiena (plauti rankas vandeniu ir muilu mažiausiai 20 sekundžių, dezinfekuoti rankas).

6. Nurodo darbuotojams nepalikti ugdymo įstaigos teritorijos be NVSC ar Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – SAM) nurodymo.

7. Jei darbuotojo užsikrėtimas koronaviruso infekcija patvirtintas, stabdo ugdymo įstaigos darbą, uždaro patalpas, remiantis NVSC ar SAM nurodymais.

8. Ugdymo įstaiga veiklą tęsia tik gavus SAM, NVSC leidimą.

Įpareigoja už komunikaciją atsakingą krizinių situacijų grupės narį informuoti darbuotojus apie situacijos pasikeitimus (telefonu, el. paštu ar kt.).

Darbuotojai

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­_____________

 

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos
 • Elektroninis dienynas
 • Asmens duomenų apsauga
 • Korupcijos prevencija
 • Priėmimas į progimnaziją
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40