Vilniaus Žemynos progimnazija

Projektas „Medžių olimpiada“ (Treelympics) – tarptautinės medelių sodinimo varžybos

 • Paskelbta: 2014-03-27

1

Trukmė:  2014 m. kovo 20 - spalio 24 d.

Projekto kredo: ”Negalima pažiūrėjus į medį sakyti, kad jis yra mūsų aplinka. Tas medis yra mūsų plaučiai. Jei nekvėpuos jis-nekvėpuosime mes ir atvirkščiai. Mes neatskiriami. Žemė yra mūsų kūnas. Upės ir kiti vandenys mūsų kraujas. Teršdami juos naikiname save. Oras yra mūsų kvėpavimas. Kosmoso energijos mūsų jausmai. Nėra ribos tarp mūsų ir aplinkos yra viena nedaloma visuma.”(Deepak Chopra)

Partneriai:  Pasaulinė virtuali mokykla Environment Online- ENO (http://treelympics.enoprogramme.org)

Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija

VĮ Švenčionėlių miškų urėdija

VĮ Kėdainių miškų urėdija

VĮ Ukmergės miškų urėdija

Projekto tikslai: Skatinti vaikus ir kitus mokyklos bendruomenės narius domėtis ekologinėmis problemomis; Ugdyti ekologinę kultūrą; Ugdyti vaikų  pilietiškumą, skatinant aplinkosaugines iniciatyvas puoselėjant Lietuvos  gamtą;

·         Skatinti tarptautinį bendradarbiavimą.

Projekto uždaviniai: Ugdyti progimnazijos vaikų ekologinį sąmoningumą; Skatinti mokyklos bendruomenės narius rūpintis juos supančia aplinka; Ugdyti mokyklos bendruomenės gebėjimą pažinti, saugoti ir globoti medžius ir mišką; Gilinti ir turtinti vaikų žinias apie medžių naudą; Susiburti bendrai ekologinei veiklai; Skatinti komandinį darbą; Skatinti progimnazijos bendruomenės narių: administracijos, mokinių, mokytojų, techninio personalo tarpusavio bendravimą bei bendradarbiavimą; Propaguoti gamtinio paveldo išsaugojimo aktualumą vykdant informacijos sklaidą; Dalyvaujant Tarptautinės taikos dienos medžių sodinime parodyti,kad mokyklos bendruomenė pasisako už taiką.

 

Projekto aktualumas:

 

Medžių, natūralios gamtos išsaugojimas ir aplinkosauga – viena svarbiausių žmonijos išgyvenimo sąlygų. Jau suvokta, kad gamtinei aplinkai saugoti būtina skirti didesnį valstybinių ir visuomeninių institucijų dėmesį, užtikrinti racionalų gamtos turtų naudojimą ir apsaugą. Gamtos turtai, švari ir sveika aplinka reikalinga ir mums, ir būsimoms kartoms. Vienas iš svarbiausių švietimo reformos Lietuvoje uždavinių – ekologinio ugdymo plėtotė.

Viena iš ekologinio ugdymo sąlygų yra supratimas, kad medžiai yra planetos „žalieji plaučiai“, kurie atsakingi už švarų orą – labai svarbų veiksnį žmonių sveikatai. Kasmet žmonės nekreipdami dėmesio į daromą žalą miškams ir jų ekosistemai kerta medžius, dėl neatsargaus žmonių elgesio ar gamtos kataklizmų kyla gaisrai. Taip sunaikinami ištisi miškai ar jų plotai, todėl labai svarbu sodinti medžius, atstatyti balansą.

Šiuo projektu bus siekiama, kad vaikai jaustų gamtos vientisumą ir harmoniją, numatytų savo veiksmų padarinius gamtai bei jų grįžtamąjį poveikį; kad nevartotojiškas požiūris į gamtą, pagarba gyvybei ir atsakomybė už ją taptų jų vertybine nuostata; kad jie gebėtų apginti savo principus ir taikytų juos kasdienėje ir būsimoje profesinėje veikloje.  Projekto dalyviai: Vilniaus Žemynos progimnazijos bendruomenė .

 

Projekto eiga:  Šiuo projektu siekiame ugdyti vaikų ekologinį sąmoningumą, pasirinkus šias gamtos išsaugojimui reikalingas veiklos kryptis:  1. Edukacinė (paskaitos, mokymai, pamokos gamtoje, viktorinos, konkursai ir kt.)     - kovo mėn. renginiai, skirti Žemės dienai

    - balandžio mėn. – Bioįvairovės diena

    - gegužės mėn. - pamokos gamtoje

    - rugsėjo mėn. – Tarptautinė medžių sodinimo diena – Taikos diena 2. Meninė veikla- plakatų gaminimas 2

3. Praktinė (miško (at)sodinimas )  - Dalyvavimas Švenčionėlių ir Ukmergės miškų girininkijose organizuojamose miško atsodinimo akcijose  "Pasodink medį",  skirtose pažymėti  Pasaulinę Bioįvairovės dieną.Balandžio 10-20d.

- Dalyvavimas Kėdainių miškų urėdijoje organizuojamame  „ Neregėtos Lietuvos“ 1000-mečio ąžuolyno sodinime. Gegužės 9 d.

- Dalyvavimas Pasaulinėje medžių sodinimo dienoje - Jungtinių Tautų Tarptautinėje Taikos dienoje. Rugsėjo 21 d.

4. Socialinė (bendruomenės narių informavimas, informacijos sklaida) -Fotografijų parodos „ Kaip aš medį sodinau“,“ Aš už taiką“.  Gegužės - rugsėjo mėnesiais.

-    Informacija mokyklos tinklalapyje. Kovo – rugsėjo mėnesiais.

 - Ataskaita ENO Treelympics organizacijai. Spalio mėnesį.

Laukiami rezultatai: Tarptautinio bendradarbiavimo svarbos supratimas; Praplėstas mokyklos bendruomenės sąmoningumas aplinkosauginiais bei medžių svarbos klausimais dalyvaujant, miško atsodinimo akcijose, išvykose, pamokose gamtoje; Panaudojant įvairias visuomenės informavimo priemones vykdytas  nuolatinis gamtos išsaugojimo aktualizavimas ir mokyklos bendruomenės skatinimas tausoti gamtą; Sėkmingas šalies bei progimnazijos astovavimas tarptutiniame projekte.

Projektą koordinuoja: Dir. pav. ugdymui Irmina Veikutienė

                                       Anglų k. mokytojos  Lina Ališauskienė, Daiva Kalinauskienė

 

Rėmėjai: UAB  RODSTA

                UAB GALINGAS LT

Nepamirškite padėkoti autoriui
 • Elektroninis dienynas
 • Asmens duomenų apsauga
 • Korupcijos prevencija
 • Priėmimas į progimnaziją
1. 08.00 - 08.45
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40